Title: Motivace pracovníků ve vybraném podniku
Other Titles: Motivation of Employees in Selected Company
Authors: Svobodová, Kateřina
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40023
Keywords: motivace;pracovní motivace;stimulace;motivační systém
Keywords in different language: motivation;work motivation;stimulation;motivation system
Abstract: Tématem předložené bakalářské práce je motivace pracovníků ve vybraném podniku. Hlavním cílem této práce je zhodnotit stávající systém motivace v podniku a následně navrhnout změny, jejichž smyslem je zvýšení motivovanosti pracovníků v podniku. První část práce je zaměřena na zpracování teoretického úvodu do problematiky motivace, zejména pak pracovní motivace, a to pomocí literární rešerše. Následně je představen vybraný podnik a popsán jeho stávající motivační systém. Klíčovou část práce tvoří dotazníkového šetření sloužící ke zjištění postojů a motivačních preferencí zaměstnanců. V návaznosti na zjištěné skutečnosti jsou navrženy změny pro praktické využití, a to v podobě vytvoření mzdového předpisu, nastavení pravidel při udělování osobního ohodnocení či zavedení benefitních karet.
Abstract in different language: The topic of the presented bachelor thesis is the motivation of employees in selected company. The main objective of this work is to evaluate the current system of motivation in the company and then to propose changes, the purpose of which is to increase the motivation of employees in the company. The first part of the thesis focuses on the theoretical introduction to the issue of motivation, especially the work motivation, by means of a literature review. Another part of the work includes the presentation of the selected company and the description of its current motivation system. The key part of the thesis is a questionnaire survey used to determine the attitudes and motivational preferences of employees. In relation to the findings, changes are proposed for practical use, such as the creation of the internal payroll regulations, setting rules of personal bonus or introducing the benefit cards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SVOBODOVA_Katerina_20.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_Katerina_v.pdfPosudek vedoucího práce347,06 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_Katerina_o.pdf (oponent).pdfPosudek oponenta práce219,37 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.