Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Kupka, Robert
Advisor: Faifr Adam, Ing.
Referee: Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40037
Keywords: projekt;plán projektu;projektové řízení;logický rámec
Keywords in different language: project;project plan;project management;logical framework
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá projektem a jeho plánováním. Cílem této práce je zpracování plánů projektu "I/27 Železná Ruda - průtah, úsek most ev. č. 27-110 - železniční přejezd", za jehož realizaci je zodpovědná firma Silnice Klatovy a. s. Jedná se o oblast silniční výstavby. V teoretické části je uvedena základní terminologie projektového řízení a jednotlivé projektové plány, včetně způsobu jejich zpracování a používaných metod. Následně je představena společnost, realizující tento projekt. Praktická část začíná popisem projektu s využitím výše uvedených metod projektového trojimperativu a logického rámce. Práce pokračuje zpracováním WBS, RBS, matice odpovědností, analýzy zainteresovaných stran, plánu zdrojů, plánu nákladů, časového harmonogramu a plánu rizik. Závěrem této práce je projekt zhodnocen a zobrazen jeho dosavadní průběh.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with the project and its planning. The aim of this thesis is the elaboration of project plans "I/27 Železná Ruda - throughpass, section bridge, and railway crossing ". For the implementation is responsible the company Silnice Klatovy Ltd. It is about road construction. The theoretical part presents the basic terminology of project management and individual project plans, including the method of their creating and methods used. In the next part, the company which is responsible for the project is introduced. The practical part begins with a description of the project using the above methods of the project triangle and the logical framework. The thesis continues with the creation of WBS, RBS, responsibility matrix, stakeholder analysis, resource plan, cost plan, time schedule, and risk plan. At the end of this thesis the project is evaluated, and its current state is shown.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Robert Kupka K17B0568P.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kupka_VP.pdfPosudek vedoucího práce125,93 kBAdobe PDFView/Open
Kupka_Robert_o.pdfPosudek oponenta práce219,37 kBAdobe PDFView/Open
Kupka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce40,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.