Název: Monitoring vytápění rodinného domku
Další názvy: Monitoring of family house heating
Autoři: Dolák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Kosturik, Kamil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4019
Klíčová slova: monitorování vytápění;převodník sériové linky;čidlo teploty;ukládání do databáze;tvorba grafů;webová aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: monitoring of heating;serial line converter;temperature sensor;storing in adatabase;graphs;web application
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je navrhnout monitorování vytápění rodinného domu pomocí osobního počítače. Sledování jednotlivých teplot topné soustavy, snímání digitálních a analogových vstupů od jednotlivých prvků topení. Jejich vhodné zpracování, zaznamenávání do databáze, následné zobrazení v PC pomocí klientské aplikace včetne grafů a možnost on-line sledování vytápění rodinného domku přes internet. V první části bakalářské práce je seznámení s použitými technologiemi. Další část podrobně popisuje návrh a realizaci snímacích převodníků pro sériovou linku a třetí část obsahuje popis jednotlivých aplikací.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to suggest monitoring of heating the house by using a personal computer. Monitor temperature of each heating system, scanning digital and analog inputs from various elements of the heating. The appropriate treatment recording to the database, subsequent displaing on the PC by using a client application, including charts and on-line monitoring of heating family house over the internet. In the first part of the thesis is to introducing the mentioned technologies. The next part describes in detail the design and implementation of scanning for the serial converter and a third section contains a description of each application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dokumentace.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047209_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047209_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047209_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.