Title: Klasifikace částečných výbojů
Other Titles: Partial discharge classification
Authors: Mayer, Václav
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40196
Keywords: klasifikace;částečné výboje;ac;dc;statistické zpracování;neuronové sítě
Keywords in different language: classification;partial discharges;ac;dc;statistic evaluation;neural networks
Abstract: Předkládaná práce se zabývá novými možnostmi klasifikace na poli počítačového zpracování dat z měření částečných výbojů. Úkolem práce je popsat používané možnosti parametrizace a klasifikace, jaké jsou k dispozici pro vyhodnocení měření a také jejich výhody a nevýhody. Dalším úkolem je vybrat a následně aplikovat jednu z možných metod na změřená data a zhodnotit spolehlivost této metody. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou zmíněny možnosti, jakými lze částečné výboje měřit. Dále je zpracována část, ve které jsou sepsány způsoby, jakými lze popsat změřená data tak, aby byla charakterizována co nejméně parametry a usnadňovala klasifikaci. V části s klasifikačními metodami jsou poté sepsány základní možnosti toho, jak tyto parametry mezi sebou porovnávat a vyvozovat z nich nějaké závěry. Poslední část se zabývá praktickou aplikací vybrané metody v praxi a detailnějším popisem této metody.
Abstract in different language: The master thesis focuses on application of new classification methods in the field of computer processing of data from partial discharge measurement. The first task of this thesis is to describe feature extracting and classification methods which can be used for the evaluation of the measurement and their advantages and disadvantages. The second task is to choose one method, apply it to measured data and evaluate the reliability of this method. The thesis is divided into several parts. The possibilities of partial discharge measuring are mentioned in the first part. The second part describes ways how we can extract features from measured data to characterize them by only several parameters. Furthermore, the part with classification methods describes possibilities how we can compare computed features and summarize whole classification process. The last part deals with the practical application of one selected method and give advanced description how the classification process was achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mayer-DP.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
082191_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce843,05 kBAdobe PDFView/Open
082191_oponent.pdfPosudek oponenta práce826,62 kBAdobe PDFView/Open
082191_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.