Title: Napájecí zdroj s více výstupy a proudovým omezením
Other Titles: Multichannel power supply with current limiter
Authors: Jančo, Petr
Advisor: Kubík, Michal
Referee: Pajer, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4022
Keywords: aktivní usměrňovač;N-MOSFET tranzistor;high and low side budič;bootstrap;komparátor;zdvojovač;in-rush controller;omezovač proudu;proudová ochrana;přepěťová ochrana;podpěťová ochrana;měření proudu
Keywords in different language: active rectifier;N-MOSFET transistor;high and low side driver;bootstrap;comparator;voltage multiplier;in-rush controller;current limit;current protection;overvoltage protection;undervoltage protection;current measurement
Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace lineárního zdroje s více výstupy a proudovým omezením v řádech stovek wattů. Návrh obsahuje vylepšenou konstrukci aktivního usměrňovače s velkou účinností, malou vlastní spotřebou a díky tomu jen malé potřeby pasivního chlazení. Pro ochranu vstupního transformátoru má zdroj implementovanou ochranu pro omezení náběžných proudů a ochranu proti zkratovým proudům (tzv. hot swap / in-rush kontrolér). Zdroj je navržen pro ochranu jednotlivých připojených zařízení nezávisle na sobě, díky speciálním obvodům nadproudové ochrany, s možností nezávislého řízení a kontroly stavu. Dále má každá větev možnost přesného měření protékaného proudu, díky velmi přesnému snímači proudu. Práce zahrnuje schéma zapojení zdroje, vhodný výběr součástek a návrh plošných spojů, včetně výpočtů proudové ochrany.
Abstract in different language: The aim of the bachelor´s work is the design and implementation of a linear voltage source with multiple outputs and current limit in hundreds of watts. The proposal includes an improved design of active rectifier with high efficiency, low consumption and thus needs only a small passive cooling. In order to protect the input transformer, the voltage source protection is implemented to reduce in rush currents and short circuit currents (hot swap/in-rush controller). The voltage source is designed to protect individual devices connected independently, with a special circuit overcurrent protection with the possibility of independent control and regulating the condition. Furthermore, each lateral has the option of an accurate measurement of current passing through due to a very precise current sensor. The work includes the (voltage source) circuit diagram, proper selection of components and printed circuit board (PCB) design, including calculations of current protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Napajeci zdroj s vice vystupy a proudovym omezenim.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
047213_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,34 kBAdobe PDFView/Open
047213_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,9 kBAdobe PDFView/Open
047213_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce111,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.