Title: Analýza spokojenosti a loajality zákazníků ke značce
Other Titles: Analysis of customer satisfaction and of loyalty to the brand
Authors: Bílá, Veronika
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40222
Keywords: spokojenost;loajalita;zákazník;značka
Keywords in different language: satisfaction;loyalty;customer;brand
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků ke značce Škoda. Je proveden kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníku. Výsledky dotazníku jsou využity pro výpočet indexu spokojenosti a loajality zákazníka a Net Promoter Score. Index spokojenosti zákazníka se stanoví pro zkoumané oblasti a věkovou kategorii. Pro výpočet indexu loajality zákazníka se zjistí index udržení zákazníka a index spontánního doporučování produktu podniku jiným zákazníkům. Net Promoter Score slouží pro zjištění výborných, dobrých nebo špatných výsledků loajality. Ve shrnutí výzkumu jsou popsány bariéry výzkumu a provedeny četnosti problematických proměnných. Na konci práce jsou navržena opatření pro zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků ke značce.
Abstract in different language: The presented master's thesis is focused on analysis of customer's satisfaction and loyalty to the brand Škoda. Quantitative research is conducted through a questionnaire. The results of the questionnaire are used to calculate customer satisfaction and loyalty index and Net Promoter Score. The customer satisfaction index is determined for the research areas and age category. To determine the customer loyalty indexes are calculated the customer retention index and index of spontaneous product recommendation to other customers. Net Promoter Score is used to identify excellent, good or bad loyalty results. There are described research barriers and made the frequencies of problematic variables in the research summaries. There are suggested measures to increase customer's satisfaction and loyalty to the brand at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bila_2020.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
Bila_Veronika_v.pdfPosudek vedoucího práce227,56 kBAdobe PDFView/Open
Bila_Veronika_o.pdfPosudek oponenta práce223,55 kBAdobe PDFView/Open
Bila_Veronika_p.pdfPrůběh obhajoby práce118,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.