Title: Návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt
Other Titles: Communication Campaign Proposal for the Selected Product
Authors: Matějková, Aneta
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40240
Keywords: komunikační kampaň;marketingový mix;komunikační mix;marketingová komunikace;cílová skupina;produkt
Keywords in different language: communication campaign;marketing mix;communication mix;marketing communication;target group;product
Abstract: Předložená práce se zaměřuje na návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt značky Breyers, konkrétně zmrzlinu s kolagenem a vitamínem C. Teoretická část práce je věnována pojmům, jako je například marketing, marketingový mix, komunikační mix, komunikační kampaň či nový produkt. V praktické části je představena společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. Dále je popsán nový produkt včetně jeho marketingového mixu a zpracována SWOT analýza plánovaného produktu. Empirická část je věnována také průzkumu spotřebitelských preferencí, vypracování media briefu včetně vyčíslení nákladů a realizačnímu plánu kampaně. Na základě shrnutí zjištěných informací a výsledků výzkumu jsou v závěru práce navržena doporučení v rámci komunikační kampaně.
Abstract in different language: The presented work is focused on the communication campaign proposal for a product of the Breyers brand, specifically ice cream with collagen and vitamin C. The theoretical part deals with the terms, such as marketing, marketing mix, communication mix, communication campaign or new product. In the practical part, the company UNILEVER ČR, spol. s r.o. is introduced. Then a new product is described, including its marketing mix, and a SWOT analysis for the planned product is carried out. The empirical part also deals with a research of consumer preferences, a preparation of the media brief including the costs quantification and with the implementation campaign plan. Summing up the obtained information and the research results, the recommendations within the communication campaign are proposed in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matejkova_Aneta_2020.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova_Aneta_v.pdfPosudek vedoucího práce223,82 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova_Aneta_o.pdfPosudek oponenta práce157,29 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce127,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.