Title: Metody cenové tvorby ve vybrané společnosti
Other Titles: The pricing methods in a selected company
Authors: Šeflová, Soňa
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Sadílek Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40251
Keywords: cena;metody cenové tvorby;cenové strategie;analýzy prostředí
Keywords in different language: price;pricing methods;pricing strategies;environmental analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá cenovou tvorbou společnosti QMI Centrum prevence, jejímž předmětem podnikání je poskytování fyzioterapeutických a rehabilitačních služeb na trhu B2B. Nejprve je provedena teoretická rešerše k tématu ceny, cenových strategií a metod cenové tvorby. V empirické části práce je provedena analýza prostředí společnosti prostřednictvím PESTEL analýzy, Porterova modelu 5 konkurenčních sil a SWOT analýzy. Stěžejní část práce je věnována vyčíslení cen produktů na základě vybraných metod cenové tvorby, a sice dle nákladů (dolní cenová mez), konkurence (orientační cenový bod) a zákazníků (horní cenová mez). Výsledné ceny jsou vzájemně porovnány a následně je navržena optimální cena vybraných produktů. Na závěr je doporučen vhodný postup při sestavování cen.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the pricing of the company QMI Centrum prevence, whose business is to provide physiotherapy and rehabilitation services on the B2B market. Firstly is performed theoretical research on the topic of prices, pricing strategies, and pricing methods. In the empirical part of the work is performed the analysis of the company's environment using PESTEL analysis, Porter's model of 5 competitive forces and SWOT analysis. The main part of the work is devoted to quantifying product prices based on selected methods of pricing, namely according to costs (lower price limit), competition (indicative price point), and customers (upper price limit). The resulting prices are compared with each other and then the optimal price of selected products is proposed. In conclusion, is recommended an appropriate pricing procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody cenove tvorby ve vybrane spolecnosti DP_Seflova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Seflova_Sona-v.pdfPosudek vedoucího práce226,53 kBAdobe PDFView/Open
Seflova_Sona_O.pdfPosudek oponenta práce166,5 kBAdobe PDFView/Open
Seflova_p.pdfPrůběh obhajoby práce76,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.