Title: Komparace aktivit společenské odpovědnosti a udržitelnosti vybraných subjektů
Other Titles: Comparison of activities of social corporate responsibility and sustainability of selected subjects
Authors: Šestáková, Kateřina
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40252
Keywords: společenská odpovědnost firem;udržitelnost;tří pilířová struktura;vysoké školy
Keywords in different language: corporate social responsibility;sustainability;triple bottom line;higher education
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje neboli udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR) na veřejných vysokých školách v České republice. Teoretická část této práce se věnuje vymezení pojmů a představení a přiblížení si těchto dvou konceptů. Dále obsahuje charakteristiku této problematiky právě pro vysoké školy. Cílem empirické části je analýza současného stavu prováděných aktivit, tedy zda zkoumaný vzorek implementuje do své strategie v rámci všech tří pilířů různé aspekty sociální odpovědnosti a udržitelnosti či nikoliv. Posledním cílem této práce je formulace vhodných doporučení pro další zařazování aktivit týkajících se této problematiky do strategií vysokých škol.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of sustainable development or sustainability and corporate social responsibility (CSR) at public universities in the Czech Republic. The theoretical part of this thesis is devoted to the definition of concepts and the introduction and closer approach to these two concepts. It also contains characteristics of this issue for universities. The aim of the empirical part is to analyse the current status of the activities carried out, whether the selected sample implements various aspects of social responsibility and sustainability into its strategy within all three pillars. The last aim of this work is to formulate suitable recommendations for further inclusion of activities related to this issue into the strategies of higher education institutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Sestakova_2020.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Sestakova_Katerina_v.pdfPosudek vedoucího práce122,82 kBAdobe PDFView/Open
Sestakova_Katerina_o.pdfPosudek oponenta práce227,93 kBAdobe PDFView/Open
Sestakova_p.pdfPrůběh obhajoby práce104,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.