Title: Online marketing ve vybrané organizaci
Other Titles: Online marketing of selected organization
Authors: Štembera, Marek
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40254
Keywords: online marketing;návrh kampaně;analýza klíčových slov;seo;ppc;sociální sítě;webová analytika
Keywords in different language: online marketing;campaign;keyword analysis;seo;ppc;social media;web analytics
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na online marketing ve vybraném podniku. První část představuje teoretický úvod do online marketingové komunikace, ve kterém je zahrnuta webová prezentace, optimalizace pro vyhledávače, PPC inzerce, sociální média a webová analytika. Dále je představen cílený marketing a jeho dílčí části, a to segmentace, tržní zacílení a tržní umístění. V empirické části je představen vybraný podnik, provedena analýza využití nástrojů online marketingu a následně komparace využití těchto nástrojů s vybranou konkurencí. Poté je provedena segmentace a s ní spjatý targeting a positioning. Následuje návrh online marketingové kampaně, na jehož začátku jsou vytyčeny cíle, a po něm vytvořena analýza klíčových slov, na jejímž základě jsou vytvořeny návrhy pro optimalizaci webové prezentace. Navazující kapitola je věnována dílčím krokům nastavení webové analytiky. Následně jsou navrženy kampaně v PPC systémech a sociálních médiích, které zahrnují sociální sítě a blog, jenž je součástí webové prezentace. V poslední kapitole je harmonogram a finanční rámec celé marketingové kampaně.
Abstract in different language: The presented master's thesis is focused on online marketing in a selected company. The first part presents a theoretical introduction to online marketing communication, which includes web presentation, search engine optimization, PPC advertising, social media and web analytics. Furthermore, targeted marketing and its partial parts are presented, namely segmentation, market targeting and market placement. The empirical part introduces the selected company, analyzes the use of online marketing tools and then compares the use of these tools with selected competitors. Then segmentation and related targeting and positioning are created. This is followed by a suggestion for an online marketing campaign, at the beginning of which goals are set, followed by a keyword analysis, on the basis of which suggestions for optimizing the website are created. The following chapter is devoted to the partial steps of setting up web analytics. Subsequently, campaigns in PPC systems and social media are suggested, which include social networks and a blog that is part of the website. The last chapter contains the schedule and financial framework of the entire marketing campaign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stembera_Marek.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Stembera_Marek_V.pdfPosudek vedoucího práce221,84 kBAdobe PDFView/Open
Stembera_Marek_o.pdfPosudek oponenta práce226,82 kBAdobe PDFView/Open
Stembera_p.pdfPrůběh obhajoby práce59,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.