Title: Vnímání Product Placementu vybranými cílovými skupinami obyvatel v ČR
Other Titles: Perception of Product Placement by selected target groups of people in the CR
Authors: Tesařová, Tereza Magdalena
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40255
Keywords: marketing;product placement;umístění produktu;reklama
Keywords in different language: marketing;product placement;advertising
Abstract: Předložená diplomová práce s názvem "Vnímání Product Placementu vybranými cílovými skupinami obyvatel v ČR" je zaměřena hlavně na analýzu a zhodnocení rozdílů ve vnímání umisťování produktu u lidí s ekonomickým a neekonomickým vzděláním a též mezi muži a ženami. K získání dat ke zkoumání bylo využito dotazníkového šetření a testování oční kamerou. Testovány byly ukázky z vybraných českých a zahraničních filmů pro porovnání jejich působení. Bylo také zkoumáno, zda si respondenti všímají produktů uvedených ve vybraných ukázkách a zda jim ukázky připadají přirozené. Z výsledků provedeného šetření a testování bylo zjištěno, že nebyly prokázány rozdíly ve vnímání mužů a žen ani ekonomů a neekonomů. Byly ale prokázány zajímavé rozdíly mezi vnímáním českých a zahraničních ukázek a těch bylo využito pro formulování závěrečných metod pro zefektivnění PP. V závěrečné části práce jsou tedy navrženy metody pro zefektivnění PP. Tyto metody vychází z toho, že mají respondenti více v oblibě zahraniční příklady PP a že špatně provedený PP vyvolává u respondentů averzi k propagovanému produktu nebo značce. Navrženými metodami je tedy například to, aby produkt byl do děje vhodně zakomponován, nebyl zobrazován nad rámec děje, nehrál v příběhu moc výraznou roli, nebyl nijak přehnaně komentován a zdůrazňován a souvisel s tématem filmu nebo seriálu.
Abstract in different language: This diploma thehis entitled "Perception of Product Placement by selected target groups of people in the Czech Republic" is mainly focused on analyzing and evaluation of product perception differences by econimists and noneconomists and also by women and men. For gathering targeted data the survey and eye tracking was used. Samples from selected Czech and foreign movies and TV shows were tested to compare their effect on the chosen group of people. It was also examined whether the respondents noticed the products mentioned in the selected samples and whether the samples seem natural to them. From the results of the survey and eye tracking, it was found that there were no differences in the perception of men and women or economists and non-economists. However, interesting differences between the perception of Czech and foreign examples were discovered and these were used to formulate the final methods for improving the use of Product Placement. In the final part of the work, methods for improving the use of Product Placement are proposed. These methods are based on the fact that respondents are more fond of foreign examples of PP and that poorly executed PP evokes in respondents an aversion to the promoted product or brand. Thus, the proposed methods are, for example, that the product is properly incorporated into the story, it should not be presented too much, it should not play a very significant role in the story, it also should not be overly commented and higlighted and it should be related to the theme of the film or TV series.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tesarova.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce218,79 kBAdobe PDFView/Open
Tesarova_Tereza_Magdalena_o.pdfPosudek oponenta práce228,19 kBAdobe PDFView/Open
Tesarova_p.pdfPrůběh obhajoby práce53,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.