Title: Evaluace komunikace vybraných značek v sociálních médiích
Other Titles: Evaluation of communication of selected brands in social media
Authors: Zákružná, Veronika
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40258
Keywords: marketingová komunikace;reklama;sociální média;facebook;značky;eye tracking
Keywords in different language: marketing communication;advertisement;social media;facebook;brands;eye tracking
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení marketingové komunikace vybraných značek na sociální síti Facebook. Teoretická část uvádí marketingovou komunikaci se zaměřením na reklamu a značky, dále jsou představena sociální média a marketing na sociálních sítích a taktéž úvod do marketingového výzkumu včetně vybraných metod a technik. Empirická část nejprve představuje evaluované značky, poté je vypracován návrh výzkumu. Následně je zde uveden popis realizace výzkumného šetření, které je uskutečněno pomocí dvou metod a jejich nástrojů - jedná se o kvaziexperiment s využitím oční kamery a dotazování v podobě dotazníkového šetření. Další část je věnována vyhodnocení výzkumu, které je rozděleno na dvě části. V kvalitativní části jsou hodnoceny výstupy z eye trackingu, v kvantitativní části výsledky dotazníku pomocí vybraných statistických metod. Po interpretaci výsledků následuje diskuse nad výstupy s využitím poznatků z teoretické části. Poslední kapitola shrnuje výzkumné šetření do formy výzkumné zprávy a jsou zde navrhnuta stručná doporučení ke zlepšení komunikace vybraných značek.
Abstract in different language: The presented master's thesis is focused on the evaluation of marketing communication of selected brands on the social network Facebook. The theoretical part presents marketing communication with a focus on advertising and brands, social media and marketing on social networks and an introduction to marketing research, including selected methods and techniques. The empirical part first presents the evaluated brands, then a research proposal is developed. Subsequently, there is a description of the implementation of a research survey, which is carried out using two methods and their tools - it is a quasi-experiment using an eye tracking and questioning in the form of a questionnaire survey. The next part is devoted to the evaluation of research, which is divided into two parts. In the qualitative part, the outputs from eye tracking are evaluated, in the quantitative part, the results of the questionnaire using selected statistical methods. The interpretation of the results is followed by a discussion of the outputs using the knowledge from the theoretical part. The last chapter summarizes the research in the form of a research report and brief recommendations are proposed to improve the communication of selected brands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zakruzna-Veronika.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Zakruzna_Veronika_v.pdfPosudek vedoucího práce222,8 kBAdobe PDFView/Open
Zakruzna_Veronika_o.pdfPosudek oponenta práce222,59 kBAdobe PDFView/Open
Zakruzna_p.pdfPrůběh obhajoby práce54,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.