Title: Úspěšnost značky v cestovním ruchu
Other Titles: Brand success in tourism
Authors: Žáková, Helena
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40259
Keywords: značka;cestovní ruch;portugalsko
Keywords in different language: brand;tourism;portugal
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje úspěšnosti značky v cestovním ruchu se zaměřením na destinaci Portugalsko. Teoretická část postihuje vymezení pojmů souvisejících se značkou, brandem, brandingem, interpretací, identitou a konkurenceschopností značky obecně i v kontextu cestovního ruchu. Dále je v teorii charakterizována značka Portugalsko a značka Algarve. Praktická část se zabývá dotazníkovým šetřením realizovaným na českém trhu, které cílí na značku Portugalsko, a dále dotazníkovým šetřením pro portugalský trh řešící primárně značku Algarve. Na základě výzkumu následují praktická doporučení. Nejdůležitějším výstupem výzkumu je prokázání poměrně velkého potenciálu značky Portugalsko na českém trhu. Tato značka má mnoho předpokladů pro to, aby dokázala konkurovat silnějším a tradičnějším brandům.
Abstract in different language: This Diploma thesis deals with brand success in tourism and is aimed at Portugal as a destination. The theoretical part contains the definitions of terms related to brand, branding, interpretation, identity and competitiveness of brand in general and in the context of tourism. Furthermore, it also includes characteristics of brands Portugal and Algarve. The practical part is devoted to questionnaire survey conducted on the Czech market, which targets the brand Portugal, and questionnaire survey for the Portuguese market dealing primarily with the brand Algarve. Practical recommendations follow from the research. The most important research output is demonstration of relatively large potential of the brand Portugal on the Czech market. It has many prerequisites to be able to compete with stronger and more traditional brands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uspesnostznackyvCR-ZakovaHelena.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Zakova_Helena_v.pdfPosudek vedoucího práce225,54 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_Helena_o.pdfPosudek oponenta práce219,52 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_Helena_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.