Název: Analýza zahraniční politiky České republiky v oblasti lidských práv
Další názvy: Analysis of the Foreign Policy of the Czech Republic in the Field of Human Rights
Autoři: Urbánková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Oponent: Horký-Hlucháň Ondřej, Ing. PhD.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40284
Klíčová slova: lidská práva;zahraniční politika;česká republika;analýza;postoje;aktéři;cíle
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights;foreign policy;czech republic;analysis;attitude;player;goal
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá lidskými právy v zahraniční politice České republiky se zaměřením na časové období po roce 2015. Hlavním cílem práce bylo zjistit, kdo je tvůrcem lidskoprávní politiky a vysvětlit chování státu v této oblasti. Daného cíle bylo dosaženo pomocí analýzy, která byla sestavena speciální kombinací kritérii dle amerického politologa A.G.Mowera, rozšířené Š. Zemanovou. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich představuje koncept lidských práv a metodologii, která je následně použita v empirické části. V druhé části práce bylo postupováni dle kritérií: důvod, priority, definice, nástroje, cíle,záběr, postoje, aktéři, typologie. Z provedené analýzy vyplynuly silné a slabé stránky lidskoprávní politiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with human rights in the foreign policy of the Czech Republic with a focus on the period after 2015. The main goal of the thesis was to find out who is the creator of human rights policy and explain the behaviour of the state in this area. The given goal was achieved by means of an analysis, which was compiled by a special combination of criterion according to the American political scientist A. G. Mower, extended by Š. Zemanová. The work is divided into two parts. The first of them presents the concept of human rights and methodology, which is used in the empirical part. In the second - empirical part of the work, the criterions were followed: reason, priorities, definitions, tools, goals, scope, attitudes, player, typology. The analysis revealed the strengths and weaknesses of human rights policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Marketa_Urbankova.pdfPlný text práce617,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_POL_OPO_Urbankova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_MV_ved_Urbankova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce258,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40284

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.