Title: Diference v úrovni školní pohybové aktivity chlapců a děvčat na nižším stupni gymnázia
Other Titles: Differences in the level of school physical activity of boys and girls at the lower level of grammar school
Authors: Čechura, Petr
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40291
Keywords: úroveň pohybové aktivity;mladší školní věk;starší školní věk;adolescence;akcelerometr;spánek;čas strávený před obrazovkou;"screen time"
Keywords in different language: level of physical activity;younger school age;older school age;adolescence;accelerometer;sleep;time spent in front of the screen;screen time
Abstract: Diplomová práce se zaobírá monitoringem a porovnáním úrovně pohybové aktivity, která je reprezentována třemi oblastmi: délkou spánku, časem stráveným před obrazovkou (screen time) a pohybovou aktivitou střední až vysoké intenzity (MVPA). Cílem práce je porovnání úrovně pohybové aktivity mezi chlapci a dívkami ve věku 9 až 18 let a také srovnání mezi pracovními a víkendovými dny. V teoretické části jsou podrobně popisovány zkoumané oblasti, jednotlivá vývojová období dětí ve věku 9 až 18 let a jejich spojitosti. V metodické části je popsán výzkumný soubor a použité výzkumné nástroje. První nástroj byl akcelerometr ActiGraph, který patří mezi nejlepší akcelerometry na trhu. Druhý nástroj byl záznamový arch pohybové aktivity, který vychází z dotazníků IPAQ. Třetí nástroj byl dotazník zaměřený na základní antropometrické údaje o dítěti, jeho pohybové aktivitě, sedavém způsobu života, spánku, výživě a o jeho rodičích. V praktické části práce se vyskytuje velké množství grafů a tabulek porovnávajících všechny tři oblasti zkoumání ve vztahu k dívkám a chlapcům a jejich různých kombinací. Dále se práce zaměřuje na porovnání pracovních dnů a víkendových dnů.
Abstract in different language: The Diploma´s Thesis deals with the monitoring and comparison of the level of physical activity, which is represented by three areas: the length of sleep, the time spent in front of the screen (screen time) and the moderate to vigorous physical activity (MVPA). The aim of the work is to compare the level of physical activity between boys and girls at age 9 to 18 as well as the comparison between working and weekend days. The theoretical part describes in detail the focused areas, the individual developmental periods of children at age 9 to 18 and their connections. The methodological part describes the research set and used research tools. The first tool was the ActiGraph accelerometer which is one of the best accelerometers on the market. The second tool was a record sheet of physical activity based on IPAQ questionnaires. The third tool was a questionnaire focused on basic anthropometric data about a child, his physical activity, a sedentary lifestyle, sleep, nutrition, and its parents. In the practical part of the thesis, there is a lot of graphs and tables that are comparing all three areas of research in relation to girls and boys and their various combinations. The work is aimed at the comparison of working days and weekend days.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
Cechura P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce155,78 kBAdobe PDFView/Open
Cechura P..pdfPrůběh obhajoby práce55,63 kBAdobe PDFView/Open
Cechura P. - OP.pdfPosudek oponenta práce148,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.