Název: Outsourcing vedení účetnictví v oblasti zdravotnictví
Další názvy: Outsourcing of bookkeeping in the health sector
Autoři: Novotná, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Franková Markéta, Bc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40336
Klíčová slova: účetnictví;outsourcing;lékařská ordinace;náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting;outsourcing;medical practice;costs
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje outsourcingu vedení účetnictví (popř. vedení daňové evidence) v oblasti soukromého sektoru lékařství. V části literární rešerše je provedena deskripce pojmů, které se týkají outsourcingu, jeho členění, možných výhod a nevýhod outsourcingu a procesu vytváření vztahu outsourcera se společností, jenž tyto služby poskytuje. Přičemž z těchto informací, si každý z lékařů může udělat obrázek o tom, zda je vhodné využívat služeb outsourcingu vedení účetnictví (vedení daňové evidence) i pro něj osobně (pro jeho společnost), či nikoliv. Tato práce se však zabývá i komparací zatížení vynaloženými náklady na tyto služby, a to u jednotlivých fyzických a právnických osob. Tímto poskytuje tato práce lékařům také podklady proto, aby se rozhodli správně, při otázce, zda podnikat jako fyzická osoba či jako právnická osoba (většinou však společnost s ručením omezeným). Pro tuto komparaci bylo využito regresní a korelační analýzy, při níž bylo zjištěno, že existuje slabá kladná stochastická závislost ceny outsourcingu na formě podnikání. Poslední kapitola může být naopak předlohou těm společnostem, které účetnictví (daňovou evidenci) lékařům zpracovávaly, jelikož se to kapitola věnuje návrhu kalkulace. Tato kalkulace byla vytvořena na základě řízených rozhovorů, průzkumu trhu pomocí internetu a komparace těchto údajů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor' s thesis deals with the outsourcing of bookkeeping (or tax records) in the private sector of medicine. Literature Research part describes the concepts that relate to outsourcing, its classification, possible advantages and disadvantages of outsourcing and the process of creating a relationship between the outsourcer and the company that provides these services. With this information, each of the doctors can get a picture of whether it is appropriate to use the services of outsourcing accounting (tax records) for them personally (their company) or not. However, this thesis also deals with the comparison of the costs incurred for these services, for entrepreneurs and legal entities. In this way, this thesis also provides doctors with the basis to make the right decision when deciding whether to do business as an entrepreneurs or as a legal entity (but usually a limited liability company). Regression and correlation analysis was used for this comparison, in which it was found that there is a weak positive stochastic dependence of the price of outsourcing on the form of business. On the contrary, the last chapter could be a model for those companies that process accounting (tax records) for doctors, as this chapter deals with the design of calculations. This calculation was created on the basis of guided interviews, market research using the Internet and a comparison of these data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Outsoucing vedeni ucetnictvi v oblasti zdravotnictvi - Tereza Novotna.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_NovotnaT_VP.pdfPosudek vedoucího práce230,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_NovotnaT_OP.pdf.pdfPosudek oponenta práce102,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_NovotnaT.pdfPrůběh obhajoby práce111,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.