Název: Obec a výkon finanční kontroly
Další názvy: Municipality and excercise of financial control
Autoři: Balejová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Oponent: Palacká Alena, Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40340
Klíčová slova: obec;finanční kontrola;finanční hospodaření;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;financial control;financial management;analysis
Abstrakt: Bakalářská práce na téma obec a výkon finanční kontroly, pojednává o finančním hospodaření a systému finanční kontroly v obci Zaječov. Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojmy spojené s problematikou obce a finanční kontroly. Popisem těchto pojmů jsou shrnuty informace a vědomosti nabyté studiem odborné literatury a příslušných právních předpisů souvisejících s danou problematikou. Praktická část je otevřena představením konkrétní obce Zaječov, následuje analýza finančního hospodaření obce a analýza procesu finanční kontroly v obci Zaječov. Podrobně jsou popsány dílčí finanční kontroly. Dále jsou oba typy analýzy zhodnoceny a jsou navržena opatření ke zlepšení fungování procesů v dané obci. Závěrem je shrnuta celá práce.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on the topic municipality and performance of finance control, deals with financial management and the system of financial control in the municipality Zaječov. The bachelor thesis contains two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the concepts associated with the issues of the municipality and financial control. The description of the terms summarizes the information and knowledge acquired through the study of professional literature and relevant legislation related to the issue. The practical part is opened by the introduction of a specific municipality Zaječov, followed by a description of the management of the municipality and an analysis of the process of financial control in the municipality Zaječov. Partial financial controls are described in detail. Furthermore, both types of analysis are evaluated and measures are proposed to improve the functioning of the processes in the municipality. Finally, the whole work is summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Balejova Martina_K17B0011P.pdfPlný text práce826,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Balejova_VP.pdfPosudek vedoucího práce242,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Balejova_OP.pdfPosudek oponenta práce230,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Balejova.pdfPrůběh obhajoby práce88,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.