Title: Udržitelnost v podnikání - trend a předpoklad úspěšného podnikání
Other Titles: Sustainability in business - trend and assumption of a successful business
Authors: Klailová, Kateřina
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40371
Keywords: udržitelnost;udržitelný rozvoj;reporting udržitelného rozvoje;analýza
Keywords in different language: sustainability;sustainable development;sustainable development reporting;analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou konceptu udržitelnosti v podnikání. Hlavním cílem je provedení a zhodnocení analýzy aktivit vybraných podnikatelských subjektů v České republice v rámci udržitelného rozvoje a jeho reportingu. První část práce obsahuje teoretické vymezení pojmů udržitelnost, udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost firem a reporting udržitelného rozvoje, jakožto trendu a předpokladu úspěšného podnikání. Součástí tohoto vymezení je také představení a zhodnocení využívaných standardů a norem a představení povinnosti nefinančního reportingu. Praktická část práce se podrobněji zabývá realizací udržitelných aktivit vybraných velkých podniků z České republiky, které jsou hodnoceny v rámci pěti oblastí - udržitelných strategií, tří pilířů udržitelného rozvoje a úrovně jeho reportování. Prezentované výsledky vlastní analýzy vypovídají o vysoké úrovni uskutečňování udržitelných aktivit a jejich reportingu. Poslední kapitola práce se věnuje zhodnocení dílčích závěrů a dalším doporučením v řešené oblasti.
Abstract in different language: The master thesis deals with the issue of sustainability in business. The main objective is carrying out and evaluating the analysis of activities of selected business entities in the Czech Republic in the framework of sustainable development and its reporting. The first part of the thesis contains theoretical definitions of sustainability, sustainable development, corporate social responsibility and reporting of sustainable development as a trend and assumption of a successful business. The content of the definition part is also presentation and evaluation of used standards and norms and presentation of the obligation of non-financial reporting. The practical part of the thesis deals in more detail with the implementation of sustainable activities of selected large companies form the Czech Republic, which are evaluated in five areas - sustainability strategies, the three pillars of sustainable development and the level of reporting. The presented results of own analysis show a high level of implementation of sustainable activities and their reporting. The last chapter is devoted to the evaluation of partial conclusions and other recommendations in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Klailova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
DP_Klailova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,52 kBAdobe PDFView/Open
DP_Klailova_OP.pdfPosudek oponenta práce231,42 kBAdobe PDFView/Open
DP_Klailova_0.pdfPrůběh obhajoby práce118,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.