Title: Geofyzikální analýza glaciálních forem reliéfu v oblasti karu Schwarzbach
Other Titles: Geophysical analysis of glacial landforms in the Schwarzbach's cirque
Authors: Findžová, Leona
Advisor: Duffek Václav, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40447
Keywords: glaciální reliéf;národní park bavorský les;elektrická odporová tomografie;kar schwarzbach
Keywords in different language: glacial relief;bavarian forest national park;electrical resistivity tomography;cirque schwarzbach
Abstract: Tato práce se zabývala geofyzikální analýzou glaciálních forem reliéfu v oblasti karu Schwarzbach a přilehlém okolí. Terénní výzkum byl prováděn v Národním parku Bavorský les na Šumavě. Kar se nachází na východním svahu hory Steinfleckberg. Data byla získána pomocí geoelektrické metody elektrické odporové tomografie (ERT). Cílem práce bylo hodnocení povrchových a podpovrchových vlastností glaciálních forem reliéfu. Zkoumali jsme mocnost, rozsah a vnitřní strukturu těchto forem. Zjistili jsme, že formy reliéfu v karu Schwarzbach se svojí vnitřní strukturou neliší od forem reliéfu v jeho přilehlém okolí. Rovněž jsme vymezili dno zazemněného karu Schwarzbach, které sahá do hloubky přibližně 30-38 m.
Abstract in different language: This work dealt with a geophysical analysis of glacial landforms in the Schwarzbach's cirque and the adjacent surroundings area. The field research was carried out in the Bavarian Forest National Park in the Bohemian Forest. The cirque is located on the eastern slope of the Steinfleckberg mountain. The data were obtained using the geoelectrical method of electrical resistivity tomography (ERT). The aim of this bachelor thesis was to evaluate the surface and subsurface properties of glacial landforms. We examined the thickness, extent, and internal structure of these forms. We found out that the forms of the relief in the Schwarzbach's cirque do not differ in their internal structure from the forms of the relief in its adjacent surrounding. We also defined the bottom of the grounded Schwarzbach's cirque which reaches a depth of approximately 30-38 metres.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Findzova_2020.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Findzova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce603,98 kBAdobe PDFView/Open
Findzova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Findzova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce153,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.