Title: Obsahová analýza tematického celku Primáti ve vybraných učebnicích pro základní a střední školy
Other Titles: Content analysis of thematic unit Primates in selected Biology textbooks for primary and secondary schools
Authors: Hrubá, Lenka
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40466
Keywords: přírodopis;učebnice;obsahová analýza;primáti
Keywords in different language: biology;textbooks;content analysis;primates
Abstract: Bakalářská práce se věnovala obsahové analýze tematického celku Primáti ve vybraných učebnicích pro základní a střední školy. Byla provedena obsahová analýza celkem třinácti učebnic, která se na základě zvolených výzkumných otázek zaměřovala na různé obsahové aspekty analyzovaného celku. Zkoumány byly rozdíly v pojetí a prezentaci taxonomického systému primátu, uváděných a vyobrazovaných zástupcích, pojetí člověka jako jednoho z primátů, příbuznost člověka s primáty, a to, jak učebnice pracuje s pojmem Rh-faktor. Získaná data byla uspořádána do tabulek a podrobně vyhodnocena. Výsledky analýzy dokládají odlišnosti ve zpracování jednotlivých učebnic.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the content analysis of the thematic unit Primates in selected textbooks for primary and grammar schools. A content analysis of thirteen textbooks was performed, which, based on selected research questions, focused on various content aspects of the analysed unit. Differences in the conception and presentation of the taxonomic system of primates, the presented and depicted representatives, the conception of the human as one of the primates, the relations between humans and primates, and how the textbook works with the concept of Rh-factor were examined. The obtained data were arranged in tables and evaluated in detail. The results of the analysis demonstrate the differences in the processing of individual textbooks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lenka_Hruba.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,09 kBAdobe PDFView/Open
Hruba_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce780,34 kBAdobe PDFView/Open
Hruba_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.