Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠlesingerová, Michaela
dc.contributor.refereeIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-15
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:49Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:49Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-10
dc.identifier81756
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40476
dc.description.abstractCílem předložené diplomové práce je zhodnocení plánování a řízení projektu inovace spočívající v implementaci systému pro správu vozového parku, konkrétně ve společnosti JFSPED, s. r. o. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se managementu inovací a projektového řízení. V úvodu praktické části je představen podnik JFSPED, s. r. o. na základě různých hledisek a nastíněn podnět iniciující realizaci inovace. Následně je charakterizován samotný inovační projekt a sestaven jeho komplexní plán, který je poté porovnán se skutečným průběhem projektu. V poslední kapitole je pozornost věnována hodnocení inovace, a to jak z hlediska klíčových přínosů pro koncové uživatele systému, tak z hlediska ekonomického. V závěru diplomové práce jsou navrženy náměty pro další možné inovační aktivity, které by mohly vést ke zlepšení a zefektivnění samotného systému, ale také výsledků celé společnosti.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectinovační managementcs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectinovační projektcs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectfleet management systemcs
dc.titlePlánování a řízení projektu inovacecs
dc.title.alternativePlanning and management of innovative projecten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the submitted diploma thesis is to evaluate the planning and management of an innovative project consisting in the implementation of a system for fleet management, specifically in the company JFSPED, Ltd. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on defining the basic concepts related to innovation management and project management. In the introduction to the practical part, the company JFSPED, Ltd is introduced on the basis of the various aspects and outlines the impulse initiating the implementation of innovation. Subsequently, the innovation project itself is characterized and its comprehensive plan is compiled, which is then compared with the actual course of the project. In the last chapter, attention is paid to the evaluation of innovation, both in terms of key benefits for end users of the system and in terms of economic. At the end of the diploma thesis, suggestions for other possible innovative activities are proposed, which could lead to the improvement and streamlining of the system itself, but also the results of the whole company.en
dc.subject.translatedinnovationen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedinnovation managementen
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedinnovative projecten
dc.subject.translatedplanningen
dc.subject.translatedfleet management systemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slesingerova_Michaela.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Slesingerova_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce355,76 kBAdobe PDFView/Open
Slesingerova_Michaela_O.pdfPosudek oponenta práce124,95 kBAdobe PDFView/Open
Slesingerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce45,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.