Title: Projekt inovace v procesu získávání nových zaměstnanců
Other Titles: Innovation project of new employees recruitment process
Authors: Rusňák, František
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Janová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40487
Keywords: projekt;projektové řízení;projektový plán;lidské zdroje
Keywords in different language: project;project management;project plan;human resources
Abstract: Předložená práce je zaměřena na projekt inovace v procesu získávání nových zaměstnanců ve společnosti LSG Sky Chefs Czechia s.r.o. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy projektového managementu a řízení lidských zdrojů. Praktická část práce se nejdříve zabývá charakteristikou vybraného podniku a důvody, které společnost přiměly k realizaci projektu. V dalších kapitolách jsou představeni účastníci projektu, logický rámec, náklady na projekt, WBS, časový plán a potenciální rizika. Významná část praktické části se věnuje samotné realizaci projektu. Poté následuje vyhodnocení, jehož součástí je určení doby návratnosti počáteční investice do projektu. V závěru práce jsou společnosti navržena doporučení, jak by měla společnost pokračovat v poprojektové fázi.
Abstract in different language: The presented work is focused on the innovation project of the new employee recruitment process in the company LSG Sky Chefs Czechia s.r.o. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts of project management and human resource management. The practical part of the work first deals with the introduction of the selected company and the reasons which led the company to begin with the project. The next chapters of the thesis introduce the project participants, the logical framework, the project costs, the WBS, the schedule of the project and the potential risks. A significant part of the practical part is dedicated to the realization of the project. This is followed by an evaluation, which includes determining the payback period of the initial investment. At the end of the work, recommendations are proposed on how the company should continue in the post-project phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Frantisek Rusnak.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Rusnak_Frantisek_v.pdfPosudek vedoucího práce359,56 kBAdobe PDFView/Open
Rusnak_Frantisek_o.pdfPosudek oponenta práce152,5 kBAdobe PDFView/Open
Rusnak - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce35,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.