Title: Notář jako soudní komisař v minulosti a současnosti
Other Titles: Notary as a judical commissioner in the past and present
Authors: Novotná, Magdalena
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40560
Keywords: historie;současnost;notář;soudní komisař;notářský úřad
Keywords in different language: history;present;notary;judical commissioner;notary office
Abstract: V mé diplomové práci se čtenáři dozví, co se skrývá pod pojmem soudní komisař. V několika kapitolách jsem se snažila čtenářům popsat, co znamenal od roku 1848 pojem notář jako soudní komisař a notářský úřad a jak vnímáme tyto pojmy dnes. V první kapitole jsem se snažila popsat historický vývoj soudního komisaře, jejich vznikající postavení a obtížné prosazování právního povolání mezi ostatními právními povoláními. V dalších kapitolách se již zabývám současnou úpravou notářství jako soudního komisariátu. Vysvětluji podle notářského řádu pojmy a spojenou agendu soudního komisaře.V těchto kapitolách jsem se snažila vyjádřit i mé poznatky, které jsem získala během své praxe v notářské kanceláři.
Abstract in different language: In my diploma thesis readers will learn what is hidden under the term judical commissioner. In several chapters I have tried to describe to readers what the term notary as a judical commissioner and notary office has meant since 1848 and how we comprehend these terms today. In the first chapter I tried to describe the historical development of the judical commissioner, notary appear position and the difficult enforcement of his legal pro-fession among other legal professions. In the following chapters I deal with the current regulation of notary as a ju-dical commissariat. I explain the concept and connected agenda of the judical com-missioner according to the notarial regulations. In these chapters I tried to express my knowledge, which I gained during my practice in a notary's office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
OP - Novotna.pdfPosudek oponenta práce709,94 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce302,05 kBAdobe PDFView/Open
DP - Novotna.pdfPosudek vedoucího práce425,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.