Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorMates, Pavelcs
dc.contributor.authorJérlingová, Ivanacs
dc.contributor.refereePodhrázký, Milancs
dc.date.accepted2012-05-18cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:23Z
dc.date.available2010-06-11cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-27cs
dc.identifier42377cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4066
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na problematiku práva na informace v souvislosti se svobodným přístupem k informacím. V první kapitole vymezuje pojmy informace, soukromí, osobní údaje a samotnou problematiku práva na informace. V druhé kapitole jsou shrnuta historická východiska, vývoj zakotvení tohoto práva v mezinárodním právu v OSN, Radě Evropy a Evropské unii a kapitolu uzavírá shrnutí ústavněprávní úpravy práva na informace v České republice. V kapitole třetí je analyzován zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ? proces jeho přijetí, jeho členění, základní pojmy a proces podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace v režimu tohoto zákona. V kapitole páté jsou shrnuty zajímavé judikáty, které se týkají dané problematiky jako například zveřejňování platů zaměstnanců veřejné správy apod. Kapitola šestá se zabývá srovnáním české právní úpravy práva na svobodný přístup k informacím s právními úpravami jiných států: Švédska, USA, Velké Británie, Francie, Německa, Slovenska či Maďarska.cs
dc.format82 s. (139 276 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprávo na informacecs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectpovinný subjektcs
dc.subjectosobní údajecs
dc.subjectsoukromícs
dc.subjectinfozákoncs
dc.subjectjudikaturacs
dc.subjectzahraniční úpravacs
dc.titlePrávo na informacecs
dc.title.alternativeRight to informationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy thesis focuses on the issue of right to information in connection with the free access to information. The first chapter defines the concepts of information, privacy, personal data and the issue of right to information itself. The second chapter summarizes the historical background, development of the regulation of this right in international law at the UN, Council of Europe and the European Union and the chapter concludes with a summary of the constitutional rights of information modifications in the Czech Republic. The third chapter analyzes the Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information - the process of its adoption, its structure, basic concepts and the process of submitting and processing requests for information under this Act. The fifth chapter summarizes the interesting cases relating to the issues such as disclosure of salaries of civil servants, etc. Chapter six deals with a comparison of Czech legislation of the right of free access to information to similar laws of the other countries: Sweden, USA, Great Britain, France, Germany, Slovakia and Hungary.en
dc.subject.translatedright to infromationen
dc.subject.translatedgovernmenten
dc.subject.translatedpublic bodiesen
dc.subject.translatedprivacyen
dc.subject.translatedpersonal dataen
dc.subject.translatedfreedom of information acten
dc.subject.translatedcase lawen
dc.subject.translatedforeign treatmenten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana Jerlingova_Diplomova prace.pdfPlný text práce908,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jerlingova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce704,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jerlingova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jerlingova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce676,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.