Title: Krajní nouze a nutná obrana v českém a zahraničním trestním právu
Other Titles: Doctrines of necessity and self defence in Czech and foreign criminal law
Authors: Vlček, Tomáš
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40695
Keywords: nutná obrana;krajní nouze;protiprávnost
Keywords in different language: necessity;self defence;unlawfulness
Abstract: Rigorózní práce se zaměřuje na problematiku krajní nouze a nutné obrany, tedy institutů vylučujících protiprávnost, které mají své stabilní místo v trestněprávní teorii i praxi, a samozřejmě i v trestních zákonech. V práci je detailně rozebrána platná právní úprava obou zmíněných institutů v českém trestním právu z pohledu samotného znění zákona, ale také z pohledu trestněprávní nauky a z pohledu soudní praxe a dále pak srovnání se slovenskou a německou právní úpravou.
Abstract in different language: The rigorous thesis focuses on the issues of necessity and self defence, i.e. institutes that exclude unlawfulness, which have a stable place in criminal law theory and practice, and of course in criminal laws. The thesis deals with the valid legal regulation of both mentioned institutes in Czech criminal law from the point of view of the law itself, but also from the point of view of criminal law doctrine and from the point of view of judicial practice and then the comparison with Slovak and German law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace Tomas Vlcek.pdfPlný text práce954,84 kBAdobe PDFView/Open
op.posudky Vlcek.pdfPosudek oponenta práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
protokol Vlcek.pdfPrůběh obhajoby práce247,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.