Title: Populismu ve Velké Británii: Případová studie tzv.Brexitu
Other Titles: Populism of Great Britain: Brexit case study
Authors: Rambousková, Nicole
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40711
Keywords: brexit;populismus;evropská unie;boris johnson;nigel farage
Keywords in different language: brexit;populism;european union;boris johnson;nigel farage
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problému vzrůstajícího populismu ve Velké Británii, konkrétně v případě týkajícího se Brexitu. Popisuje situaci v dobách před a po kampaních Leave or Remain a situaci po vítězství příznivců odchodu VB z EU. Hlavními politickými aktéry, kteří byli nejviditelnější a nejvíce diskutovaní ve spojení s populismem jsou Boris Johnson a Nigel Farage. Jejich kampaň byla převážně zaměřena na sociální média, zejména na Twitter a Facebook především proto, že sociální média jsou v dnešní době velmi mocným (politickým) nástrojem a obsahují spousty informací, které sami tito politici sdílejí se svými příznivci a voliči. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická část, která je zaměřena na teorii populismu a základní informace o zvyšování euroskepticismu a populismu ve Velké Británii. Tato část je důležitá pro pochopení situace, která ve Velká Británie nastala. Analytická část je poté věnována analýze projevů Borise Johnsona a Nigela Farage, kteří jsou označováni za populisty. Především je zde zkoumáno, jestli využili populistické rétoriky a v jaké míře se populistické výroky v jejich příspěvcích a vyjádřeních objevují. Cílem této bakalářské práce je analyzovat, zda lze tyto politiky označit za populisty či nikoliv a zda mohli svými výroky ovlivnit vývoj referenda a dobu po něm. Prostřednictvím kritérií populismu, které jsem si stanovila na konci teoretické části, jsem analyzovala jednotlivé politiky, jejich výroky a projevy. Prohlášení, která jsou populistická, jsou interpretována v analytické části.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the problem of increasing populism in the UK and the case of Brexit. Specifically, it describes the campaign Leave or Remain and the situation after Leave s victory. The main persons who were the most visible in this case are Boris Johnson and Nigel Farage. Their campaign was focused on social media, mainly on Twitter and Facebook, because social media are a very powerful tool nowadays and contain a lot of information which presented opinions of the individual politicians. This work is divided into two parts. The first part is the theoretical part which is focused on theory of populism and basic information about increasing of euroscepticism and populism in the UK. The theoretical part is important for understanding the situation in the UK. The analytical part is focused on analysis of speeches of the individual politicians who work with the concept of populism in practice. The aim of this bachelor s thesis is to analyze whether the politicians are populist or not and if they could have influenced the referendum and the situation after the referendum with their public statements. Through the criteria of populism which I set at the end of the theoretical part I analyzed the individual politicians and their statements and speeches. The statements that are populist are interpreted in the analytical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni verze BP 2020.pdfPlný text práce536,78 kBAdobe PDFView/Open
BP_Rambouskova_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_POL_OPO_Rambouskova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rambouskova.pdfPrůběh obhajoby práce283,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.