Title: Koncept světoobčanství Marca Aurelia Antonia
Other Titles: The Concept of Cosmopolitanism of Marcus Aurelius Antoninus
Authors: Papík, Erik
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40726
Keywords: světoobčanství;marcus aurelius;kosmopolitanismus;politická filozofie;tribalismus;universalismus;národní identita;nadnárodní identita;kosmos;polis;filozofie;stoicismus
Keywords in different language: world citizenship;marcus aurelius;cosmopolitanism;political philosophy;tribalism;universalism;national identity;supranational identity;cosmos;polis;philosophy;stoicism
Abstract: Bakalářská práce se zabývá konceptem světoobčanství Marca Aurelia. Pomocí kvalitativně obsahové analýzy byly vypozorovány opakující se univerzalistické elementy Aureliova konceptu a následně byly porovnány jejich implikace s implikacemi tribalistického myšlení. Tím bylo prokázano, že je Aureliův koncept světoobčanství ve srovnání s tribalismem univerzálnějším etickým rámcem. Druhá část práce se zabývala kritikou konceptu světoobčanství a její relevantností. Byl zkonstruován model hierarchie odpovědnosti, na kterém bylo ukázáno, že při aplikaci konceptu světoobčanství Marca Aurelia nedochází ke ztrátě osobní suverenity ve prospěch společného lidství, ale naopak k jejímu podněcování.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the concept of world citizenship by Marcus Aurelius. Using qualitative content analysis, recurring universalist elements of Aurelius' concept were observed and then their implications were compared with the implications of tribalist thinking. This proved that Aurelius' concept of world citizenship is a more universal ethical framework than tribalism. The second part of the thesis dealt with the critique of the concept of world citizenship and its relevance. A model of the hierarchy of obligation was constructed and it was shown that the application of the concept of world citizenship of Marcus Aurelius does not lead to a loss of personal sovereignty in favor of common humanity, but rather to its encouragement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erik-Papik-BP.pdfPlný text práce352,29 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_VED_Papik.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_OPO_MV-TER_Papik.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Papik.pdfPrůběh obhajoby práce236,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.