Title: Přínos metody Persona Dolls k rozvoji klíčových kompetencí v mateřské škole
Other Titles: Education by Persona Dolls Method and its contribution to the development of key competencies in Kindergarten
Authors: Konopíková, Simona
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Referee: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40748
Keywords: metoda persona dolls;dítě předškolního věku;rodina;mateřská škola;rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání;klíčové kompetence
Keywords in different language: persona dolls method;preschool child;family;kindergarten;framework education program for preschool education;key competences
Abstract: Bakalářská práce se zabývá metodou Persona Dolls a jejím přínosem k rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Teoretická část popisuje základní charakteristiku předškolního období a faktory, které dítě formují. Poukazuje na nenahraditelný význam rodiny pro zdravý vývoj dítěte a vliv mateřské školy pro celkový rozvoj osobnosti a orientaci ve společenském prostředí a hodnotách. Přibližuje potenciál metody Persona Dolls pro předškolního pedagoga v mateřské škole, zejména ve vztahu k rozvoji klíčových kompetencí a vědomé práce s předsudky. Praktická část zaznamenává zavedení metody Persona Dolls do výchovně vzdělávací práce v jednotřídní mateřské škole. Zrealizované výstupy jsou metodicky popsány a zhodnoceny. Metoda Persona Dolls se ukazuje jako vhodná metoda k rozvoji klíčových kompetencí v mateřské škole a to zejména kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Persona Dolls method and its contribution to the development of key competences of preschool children. The theoretical part describes the basic characteristics of the pre-school period and the factors that shape a child. It points out the irreplaceable importance of the family for the healthy development of a child and the influence of a kindergarten for the overall development of the personality and orientation in the social environment and values. It describes the potential of the Persona Dolls method for a preschool teacher in a kindergarten, especially in relation to the development of the key competences and conscious work with prejudice. The practical part records the introduction of the Persona Dolls method into the educational work in a one-class kindergarten. The implemented outputs are methodically described and evaluated. The Persona Dolls method proves to be a suitable method for developing key competences in kindergarten, especially communicative, social and personal competences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prinos metody Persona Dolls k rozvoji klicovych kompetenci v materske skole.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova VP.pdfPosudek vedoucího práce246,77 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova OP.pdfPosudek oponenta práce216,03 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova O.pdfPrůběh obhajoby práce47,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.