Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorHatinová, Alena
dc.contributor.refereeČerníková Marie, MgA. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:17Z-
dc.date.available2019-6-14
dc.date.available2020-11-10T00:32:17Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-14
dc.identifier81477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40752
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou zásobníku her dramatické výchovy vhodných pro děti předškolního věku. V teoretické části zmiňuje obecný cíl mateřské školy a všestranný vývoj dítěte předškolního věku. Dále práce obsahuje příležitosti, které dramatické výchově nabízí ve svém obsahu RVP PV, a jak je možné tyto příležitosti uchopit. Praktická část je věnována ověřování vybraných her dramatické výchovy v praxi a obsahuje zásobník her, jehož vytvoření je cílem této práce. Hry jsou vybrané autorkou práce jednak na základě studia odborné literatury, jednak pocházejí přímo od autorky. Nachází se zde popis jednotlivých her, jejich zařazení k věkové kategorii účastníků a následná reflexe výsledku dané aktivity.cs
dc.format34 s. (69 480 znaků)cs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjecthrycs
dc.subjectaktivitycs
dc.titleHry a cvičení dramatické výchovy pro mateřské školycs
dc.title.alternativeGames and exercises of drama education for kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the creation of a stack of drama education games suitable for preschool children. In the theoretical part it mentions the general objective of kindergarten and all-round development of preschool child. Furthermore, the thesis contains opportunities which are offered to drama education in its content Framework Education Program for Preschool Education and how to grasp those opportunities. The practical part is dedicated to verification of the chosen games of drama education in practice and contains a stack of games which creation is the objective of the thesis. The games are chosen by the author of the thesis both on basis of studying of professional literature and coming from the author directly. There is a description of individual games, which are categorized based on the age category of participants and following reflection of the results of the given activity.en
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedgamesen
dc.subject.translatedactivitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hatinova 2020- Hry a cviceni dramaticke vychovy pro materske skoly.pdfPlný text práce640,36 kBAdobe PDFView/Open
Hatinova VP.pdfPosudek vedoucího práce245,39 kBAdobe PDFView/Open
Hatinova OP.pdfPosudek oponenta práce90,42 kBAdobe PDFView/Open
Hatinova O.pdfPrůběh obhajoby práce37,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.