Title: Prostředky kondenzace textu v komunikátech administrativního funkčního stylu
Other Titles: Means of condensing text in administrative function style communications
Authors: Brázdilová, Daniela
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40893
Keywords: administrativní funkční styl;analýza;prostředky kondenzace;žádosti;zápisy
Keywords in different language: administrative functional style;analysis;means of the condensing;requests;minutes
Abstract: V této diplomové práci se zabýváme prostředky kondenzace textu v komunikátech administrativního funkčního stylu. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části lze nalézt charakteristiku administrativního funkčního stylu, jeho základní rysy, normy a žánry. Také jsou zde vytčeny prostředky, které slouží kondenzaci textu. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé analýzy zvolených textů. Na předložených komunikátech je zkoumána přítomnost stanovených prostředků a četnost jejich užívání. V závěru práce jsou zjištěné údaje shrnuty a vyvozeny příslušné závěry.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with means of text condensing in administrative functional style texts. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part you can find mainly the characterisctics of the administrative functional style, its basic features, norms and genres. The means, which serve for condensing of text, are marked out in this part. In the practical part there are mentioned the individual analyses of chosen text. The presence of specified means and the frequency of their use is examined in the submitted texts. At the end of the thesis the findings are summarized and the relevant conclusions are drawn.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Brazdilova PDF.pdfPlný text práce890,02 kBAdobe PDFView/Open
brazdilova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce40,87 kBAdobe PDFView/Open
brazdilova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce54,29 kBAdobe PDFView/Open
brazdilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce77,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.