Title: Lidová tradice a folklór Klatovska ve vyučování dějepisu a vlastivědy
Other Titles: Folk tradition and folklore in the Klatovy region in history and homeland studies.
Authors: Kreuzerová, Jaroslava
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40902
Keywords: tradice;obyčeje;zvyky;folklor;klatovsko;tradinář;masopust;velikonoce;máj;pálení čarodějnic;pouť;advent;vánoce
Keywords in different language: traditions;customs;folklore;klatovy region;tradinář;shrovetide;easter;may;walpurgis night;pilgrimage;advent;christmas
Abstract: Diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou vybraných svátků v průběhu roku a s nimi spojenými tradicemi. Tato obecná charakteristika je doplněna o orálně-historický výzkum mapující osobité projevy dodržování těchto tradic v konkrétních rodinách respondentů. V didaktické části práce jsem navrhla originální didaktickou aplikaci s názvem "Tradinář", kterou lze aplikovat na 1. i na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem tohoto dlouhodobého, celoročního projektu je zvýšit povědomí žáků o historickém původu a vývoji jevů jako jsou lidové tradice, zvyky a obyčeje spojené s jednotlivými svátky a začlenit je tak do jejich běžného života.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the general characteristics of selected holidays during the year and the traditions associated with them. This general characteristic is complemented by oral-historical research mapping the specific manifestations of observance of these traditions in specific families of respondents. In the didactic part of the work, I designed an original didactic application called "Tradinář", which can be applied at the elementary and secondary school. The main goal of this long-term, year-round project is to increase students' awareness of the historical origin and development of phenomena such as folk traditions and customs associated with individual holidays and integrate them into their daily lives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KREUZEROVA_DP.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova V.pdfPosudek vedoucího práce160,7 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova O.pdfPosudek oponenta práce180,84 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova P.pdfPrůběh obhajoby práce26,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.