Title: Koncept mimésis a problematizace skutečnosti v litrární teorii
Other Titles: Mimetic Concept in Discussions about Representation in Literary Theory
Authors: Báča, Martin
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Charvátová Karolína, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40978
Keywords: mimesis;skutečnost;nápodoba skutečnosti;fikční světy;literární teorie;literární kritika;interpretace;platón;aristotelés;auerbach;nuttall;ricoeur;doležel;zuska;eco;watzlawick.
Keywords in different language: mimesis;skutečnost;nápodoba skutečnosti;fikční světy;literární teorie;literární kritika;interpretace;platón;aristotelés;auerbach;nuttall;ricoeur;doležel;zuska;eco;watzlawick.
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na koncept mimesis a s ním spojeným pojmem skutečnosti. Cílem práce je posoudit zda je mimesis stále funkčním konceptem, nebo zda je již překonaný. Stěžejní část práce je věnována analýze vybraných konceptů mimesis, a to antických a současných, a konceptů kriticky se vymezujících vůči mimesis. Z kritického zhodnocení konceptů bude vyvozena určité podmínky, za kterých je možné mimetický koncept zachovat. Práce se rovněž zaměří i na problematičnost pojmu skutečnosti a na tomto základě koncipuje tři základní přístupy ke skutečnosti. Závěrem se zaměří na nedostatečnost definic pojmu skutečnosti a navrhne exemplární možnost pro definování skutečnosti.
Abstract in different language: 683/5000 The diploma thesis is focused on the concept of mimesis and the associated concept of reality. The aim of this work is to assess whether mimesis is still a functional concept or whether it is already obsolete. The main part of the work is devoted to the analysis of selected concepts of mimesis, namely ancient and contemporary, and concepts critical of mimesis. From the critical evaluation of the concepts, certain conditions will be deduced under which the mimetic concept can be preserved. The work will also focus on the problematic concept of reality and on this basis conceives three basic approaches to reality. Finally, it focuses on the inadequacy of definitions of the concept of reality and suggests an exemplary option for defining reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Martin Baca.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
ved_Baca_kastnerova.docxPosudek vedoucího práce52,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Baca_charvatova.docxPosudek oponenta práce53,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Baca.pdfPrůběh obhajoby práce47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.