Název: Hmotněprávní aspekty správního trestání právnických a podnikajících fyzických osob
Další názvy: Substantive law aspects of administrative punishing of legal persons and self-employed indviduals
Autoři: Kourek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mates, Pavel
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4100
Klíčová slova: správní delikt;správní trestání;správní odpovědnost;trestní odpovědnost právnických osob
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative delict;administrative punishing;administrative liability;criminal liability of legal entities
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem hmotněprávních aspektů správního trestání právnických a podnikajících fyzických osob. Cílem této práce je snaha o vytvoření průřezu touto problematikou. V úvodu práce je nastíněna terminologie, která se používá v souvislosti s výše zmíněným tématem (pojmy správní delikt, správní odpovědnost, správní trestání).Nejsou opomenuty ani některé pojmy, která byly blíže specifikovány až judikaturou jako např. společenská škodlivost.Práce obsahuje i malý exkurz do historie správního trestání na českém území. Je rozebrána i skutková podstata správního deliktu. Důraz je kladen zejména na vymezení subjektu a popsání principu objektivní odpovědnosti, neboť právě tyto dva znaky skutkové podstaty jsou tím hlavním, co charakterizuje smíšené správní delikty a odlišuje je např. od přestupků. Dále jsou v této práci popsány okolnosti vylučující protiprávnost a zánik trestnosti. Protože správní odpovědnost si lze jen těžko představit bez sankcí, které mají povahu sekundární povinnosti a vznikají v důsledku porušení primárních povinností, jsou sankce popsány v samostatné kapitole. V souvislosti s nově zavedenou trestní odpovědností právnických osob je jedna kapitola věnována právě popsání tohoto jevu s důrazem na vymezení rozdílů oproti správnímu postihu.Závěrem je nastíněna právní úprava de lege ferenda, kde jsou zmíněny autorovi návrhy na budoucí změny právní úpravy.Závěr pak již obsahuje jen prosté shrnutí faktů a současné právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the administrative liability of legal persons and self-employed individuals. In the introduction of this work the main terminology which is used in administrative punishment is outlined. Especially the first chapter focuses on terms like administrative delict, administrative liability, sanctions and some inexplicit terms which are connected with the material aspect of administrative offences like malignancy. These basic definitions are followed by a short historical overview of administrative liability. This thesis also describes the body of delict: legal person, object and objective liability without fault which is typical for the punishment of legal persons. The adaptability of the principle of objective liability is achieved through liberation. The same consequence has also a time-limit on the punishability of an act. On the contrary the liability does not rise when there are circumstances excluding the illegality. Sanctions are awarded in most cases in the form of fines, but it is also possible for there to be a prohibition on undertake professional activities as a kind of punishment, or a seizure of property. The restricting measures and the seizure of a property can be types of protective measures under administrative law as well. Since this year administrative punishment had been only one option of how to penalize legal persons. An important change is the newly enacted act about the criminal liability of legal entities. The thesis especially observes the differences between administrative and criminal liability. The last chapter is a conclusion which aims at a short summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Hmotnepravni aspekty spravniho trestani pravnickych a podnikajicich fyzickych osob..pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kourek-Mates.pdfPosudek vedoucího práce651,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kourek-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce964,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kourek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce564,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.