Název: Správní soudnictví v oblasti správního dozoru
Další názvy: Administrative justice in administrative supervision
Autoři: Pernetová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Rajchl, Jiří
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4104
Klíčová slova: správní dozor;žaloba proti nezákonnému zásahu;žaloba proti nečinnosti;žaloba proti rozhodnutí;judikatura;soudní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative supervision;action against illegal action;action against inaction;action against the decision;jurisprudence;legal proceedings
Abstrakt: Správní dozor představuje nejfrekventovanější činnost veřejné správy a pro dnešní společnost jde o velmi aktuální a diskutované téma, jelikož řadový občan denně naráží na tuto správní činnost jednotlivých dozorčích orgánů. Jde tedy o kontrolní činnost, se kterou se můžeme běžně setkávat, aniž bychom správně vnímali, jaký dopad a důsledky mohou pro kontrolovanou osobu nastat. Zájem o oblast správního dozoru nabývá s postupem času stále větších rozměrů a efektivně uchopit takto rozsáhlou materii a její podstatu vystihnout v několika stránkách, je nadlidským úkolem. Z tohoto důvodu jsem rozčlenila mou diplomovou práci do několika kapitol, ve kterých se budu snažit čtenáři přiblížit problematiku členění, význam a vůbec pojem správního dozoru, vysvětlit a poukázat na možnosti obrany adresáta veřejné správy proti nezákonnému zásahu správního orgánu, proti nečinnosti správního orgánu nebo proti nezákonnému rozhodnutí správního orgánu při výkonu správního dozoru, následně se zaměřím na jednotlivé druhy žalob správního soudnictví, jakými jsou žaloba proti nezákonnému zásahu, žaloba proti nečinnosti a žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. V této části mé práce nejprve teoreticky vymezím jednotlivé instituty žalob. Čtenáři se tak dostane velmi komplexní přehled o žalobní legitimaci, náležitostech žaloby a samotném uplatnění. Následující tématikou pak navážu na jejich použití v rámci správního dozoru, a to v oblastech daňové kontroly, stavebního dozoru a činnosti České obchodní inspekce, kde si čtenář předchozí získané informace a poznatky bude moci lépe představit v běžném životě. Využití žalob adresátem veřejné správy přiblížím na praktických příkladech, k čemuž využiji nejen soudní judikatury Nejvyššího správního soudu, ale i několik ukázek z malopodnikatelské sféry. Na závěr stručně shrnu vývoj správního soudnictví a potažmo soudní judikatury na území České republiky, který dosáhl v posledních letech neuvěřitelných změn, a tím se postavení adresáta veřejné správy, jeho práv pevněji a efektivněji zakotvilo do zákonné úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: Administrative supervision is the most frequent activities of public administration and society today is a very topical and debated issue, since the ordinary citizen faces the daily administrative activities of the various supervisory bodies. It is therefore a control activities with which we normally encounter, without correctly perceive the impact and consequences can occur for the controlled person. Interest in the area of ??administrative supervision over time becomes ever more robust and effectively grasp this extensive materia and capturing its essence in a few pages is a daunting task. For this reason, I breakdown my thesis into several chapters in which I will try to show the problems of structure, meaning and even the concept of administrative supervision, to explain and highlight the ability of the recipient government against illegal interference of administrative authority against the inaction of the administrative body or against illegal decision of the administrative authority in the exercise of administrative supervision, then I will focus on different types of actions of administrative justice, such action against illegal action, the action against the inaction and the action against the decision of the administrative authority. In this first part of my work in theory, will define the individual institutes actions. Readers are thus gets a very comprehensive overview of the defense card, particulars of the application and the application itself. The following topics then build on their use under the administrative supervision in areas of tax inspection, construction supervision and activities of the Czech Trade Inspection, where the reader prior information and knowledge gained will be better able to imagine in real life. Use of public actions addressed to zoom in on practical examples, which will use both case law of the Supreme Administrative Court, but a few examples of malopodnikatelské sphere. In conclusion, briefly summarize the development of administrative justice and hence the court case in the Czech Republic who has attained in recent years of incredible change, and thus the position of the recipient government, its rights more firmly and effectively anchored to statutory regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
sp diplomka.pdfPlný text práce488,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pernetova-Rajchl.pdfPosudek vedoucího práce780,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pernetova-Krc.pdfPosudek oponenta práce191,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pernetova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce568,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.