Název: Přestupkové právo - přestupky v dopravě se zaměřením na hmotněprávní stránku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Další názvy: Administrative law relating to delicts - delicts in the field of transport with focus on substantive aspects of infractions against road safety and highway traffic flow
Autoři: Roneš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mates, Pavel
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4106
Klíčová slova: přestupek;trestný čin;jiný správní delikt;bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;osoba blízká;bodový systém
Klíčová slova v dalším jazyce: offense;crime;administrative offense;safety and traffic flow on roads;person close to;point system
Abstrakt: Diplomová práce se týká hmotněprávní materie přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kde v první části se dotýká samotného vymezení pojmu přestupku,jeho pozitivní a negativní vymezení, materiální a formální znak. Druhá část a třetí část se týká už samotných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to z pohledu ucelené materie dopravních přestupků, a to z pohledu jejich vysvětlení i z kritického pohledu s konečným návrhem de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns the substantive offenses against the security of matter and flow of traffic on the road, where the first part concerns the very definition of the offense, its positive and negative definition, material and formal character. The second part and third part concerns have themselves offenses against the safety and free flow of traffic on the road, from the perspective of a comprehensive materia traffic offenses, and from the perspective of explanation from a critical perspective with the final draft on legal aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prava-DPkomplet1.pdfPlný text práce608,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Rones Mates.pdfPosudek vedoucího práce659,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Rones-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce658,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Rones-Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce580,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.