Title: Zastupitelstvo obce podle obecního zřízení
Other Titles: The municipal council according to the Act on Municipalities
Authors: Simetová, Jitka
Advisor: Korbel, František
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4109
Keywords: zastupitelstvo obce;zákon o obcích;obec;samostatná působnost;územní samospráva;člen zastupitelstva;volby;zasedání;pravomoc;obecně závazná vyhláška;střet zájmů;odměna;odpovědnost
Keywords in different language: municipal council;act on municipalities;municipality;independent competencies;territorial self-government;member of council;elections;council meeting;authority;generally binding ordinance;conflict of interests;remuneration;responsibility
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem "Zastupitelstvo obce podle obecního zřízení". Podává ucelený náhled na tuto problematiku dle platné právní úpravy v České republice. Zejména se snaží analyzovat jednotlivé instituty, které se k pojmu zastupitelstvo obce vztahují. V prvé řadě se zaměřuje se na pojem "obec". Následně se zabývá vymezením pojmu "zastupitelstvo obce". Zde je pozornost věnována především vzniku a zániku mandátu zastupitele, počtu jeho členů, neslučitelnosti funkcí a ve stručnosti je popisován také historický vývoj zastupitelstva. Práce se zaměřuje i na vztah mezi zastupitelstvem a ostatními orgány obce a na volby do zastupitelstva obce. Dále pojednává o zasedání zastupitelstva obce a jeho pravomocích. Rovněž popisuje práva a povinnosti zastupitelů a střet zájmů. Není opomenuta odměna zastupitelů, problematika jejich odpovědnosti a pozornost je věnována i výborům zastupitelstva. Poslední část práce se soustřeďuje na náměty de lege ferenda.
Abstract in different language: The diploma work deals with the theme "The municipal council according to the Act on Municipalities". It gives an overall outline of this topic in accordance with current legal regulations in Czech Republic. Primarily it analyses particular institutes which are related to the concept of a municipal council. At first it focuses on the notion "municipality". Then it specifies the concept "municipal council". The attention is paid especially to the formation and end of a council member´s mandate, number of council members; incompatibility of posts and historical development of a council is briefly described here, too. The work also aims at the relation between the council and other municipal authorities and at the elections to municipal councils. Furthermore it concentrates on council meetings and its competencies. The rights and duties of council members and conflict of interests are also described. What is not omitted here is the matter of council members´ remuneration, their responsibilities and council committees. The last part focuses on concepts de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Simetova Jitka.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
DP-Simetova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce41,46 kBAdobe PDFView/Open
DP-Simetova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce910,62 kBAdobe PDFView/Open
DP-Simetova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce715,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.