Název: Ergonomie pracovní činnosti ve vybrané firmě
Další názvy: Workplace ergonomics at the selected company
Autoři: Gering therová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Firýtová Rita, Mgr.
Oponent: Kott Otto, MUDr. CSc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41107
Klíčová slova: ergonomie;intervence;pracovní místo;analýza;fyzioterapie;bolesti spojené s prací
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;intervention;workplace;analysis;physiotherapy;work-related pain
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje ergonomii pracovní činnosti a nastavení pracovního místa ve vybrané firmě a zkoumá výskyt profesně podmíněných bolestí s ohledem na převažující pracovní pozici. Analýza byla prováděna pozorováním, Standardizovaným Nordickým dotazníkem, checklistem pro uspořádání pracovního místa vsedě, goniometrií a antropometrií. Nejčastější bolestí u pracovníků s převažující pracovní pozicí vsedě byla bolest v oblasti spodní části zad. Výstupem práce je návrh opatření, která by měla vést ke zlepšení stavu zkoumaných pracovníků. Efektivnost návrhů by bylo v budoucnu vhodné zhodnotit.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis analyzes the ergonomics of work activity and settings of the workplace in a selected company. It examines the occurrence of work-related pain, considering the dominant work position. The analysis was carried out by observation, Standardised Nordic Questionnaire, the checklist C, goniometry and anthropometry. The most common pain for workers with a dominant sitting position was lower back pain. The outcome of this thesis is a proposal of measures that should lead to an improvement in the health condition of examined workers. The effectiveness of the proposal should be evaluated in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
geringtherova_zuzana_FYT_BP.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gering Therova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce245,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gering Therova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce298,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gering Therova.pdfPrůběh obhajoby práce436,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.