Title: Sledování handlingu dítěte u vybraných aktivit všedního dne
Other Titles: Observing children´s manual handling in select everyday activities
Authors: Koželuhová, Marie
Advisor: Obytová Petra, Mgr.
Referee: Hereitová Iva, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41113
Keywords: handling;dítě;vybrané aktivity dne
Keywords in different language: manual handling;childrens;day activities
Abstract: Moje bakalářská práce se zabývá sledováním handlingu dítěte u vybraných aktivit všedního dne. V teoretické části popisuji psychomotorický vývoj dítěte - jeho normu a odchylky od normy a shrnuji dostupné poznatky o handlingu dětí ve vybraných aktivitách všedního dne. Zaměřuji se hlavně na sledování handlingu u zdravého dítěte, ale i u toho může nevhodná manipulace vyvolat odchylky v psychomotorickém vývoji. Tyto poznatky pak aplikuji na skupinku sledovaných dětí a jejich rodičů a zjištěné poznatky jsou následně uvedeny v praktické části bakalářské práce. Dále se snažím zmapovat informovanost rodičů o adekvátním a neadekvátním handlingu. Cílem praktické části je sledovat handling vývojově zdravých dětí, zhodnotit zručnost rodičů a všímat si odchylek ve vývoji u nesprávné formy handlingu.
Abstract in different language: My bachelo´s thesis is concered with the observong of children´s manual handling in select everyday activities. The theoretical part describe psychomotor developtment of the child - its norm and deviation from the norm also summarizes accessible knowledge of children´s manual handlinh in select everyday activities.I mainly focus on observing manual handling of healthy children, in whom even inappropriate manipulation can evoke deviation in psychomotor development. I then apply this knowledge to a group of observed children and their parents. The acquired knowledge is presented in the practical part of the bachelor´s thesis. The aim of the practical part is to observe the manual handling of developmentally healthy children, assess the ability of the parents, and také note of deviations in development with improper forms of handling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozeluhova_Marie_FYT_BP.pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce314,6 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluhova.pdfPrůběh obhajoby práce457,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.