Název: Sledování handlingu dítěte u vybraných aktivit všedního dne
Další názvy: Observing children´s manual handling in select everyday activities
Autoři: Koželuhová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Obytová Petra, Mgr.
Oponent: Hereitová Iva, Mgr.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41113
Klíčová slova: handling;dítě;vybrané aktivity dne
Klíčová slova v dalším jazyce: manual handling;childrens;day activities
Abstrakt: Moje bakalářská práce se zabývá sledováním handlingu dítěte u vybraných aktivit všedního dne. V teoretické části popisuji psychomotorický vývoj dítěte - jeho normu a odchylky od normy a shrnuji dostupné poznatky o handlingu dětí ve vybraných aktivitách všedního dne. Zaměřuji se hlavně na sledování handlingu u zdravého dítěte, ale i u toho může nevhodná manipulace vyvolat odchylky v psychomotorickém vývoji. Tyto poznatky pak aplikuji na skupinku sledovaných dětí a jejich rodičů a zjištěné poznatky jsou následně uvedeny v praktické části bakalářské práce. Dále se snažím zmapovat informovanost rodičů o adekvátním a neadekvátním handlingu. Cílem praktické části je sledovat handling vývojově zdravých dětí, zhodnotit zručnost rodičů a všímat si odchylek ve vývoji u nesprávné formy handlingu.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelo´s thesis is concered with the observong of children´s manual handling in select everyday activities. The theoretical part describe psychomotor developtment of the child - its norm and deviation from the norm also summarizes accessible knowledge of children´s manual handlinh in select everyday activities.I mainly focus on observing manual handling of healthy children, in whom even inappropriate manipulation can evoke deviation in psychomotor development. I then apply this knowledge to a group of observed children and their parents. The acquired knowledge is presented in the practical part of the bachelor´s thesis. The aim of the practical part is to observe the manual handling of developmentally healthy children, assess the ability of the parents, and také note of deviations in development with improper forms of handling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kozeluhova_Marie_FYT_BP.pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluhova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluhova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce314,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluhova.pdfPrůběh obhajoby práce457,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.