Title: Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Other Titles: Proceedings in an Action against Decisions of an Administrative Body
Authors: Togner, Jan
Advisor: Kuchynka, Petr
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4112
Keywords: správní soudnictví;nejvyšší správní soud;soudní řád správní;správní orgán;žaloba;krajské soudy;rozhodnutí soudu;judikatura;správní právo;soudní řízení
Keywords in different language: administrative judicature;supreme administrative court;judicial administrative set of rules;administrative body;legal action;regional courts;adjudication;jurisprudence;administrative law;proceedings
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, včetně krátkého obecného pojednání o správním soudnictví. Práci jsem se snažil strukturovat podobně, jako to udělal zákonodárce v soudním řádu správním, tedy v hlavním zákoně, zabývajícím se soudním řízením správním. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách se tedy zabývám žalobní legitimací, nepřípustností žaloby, obecnými náležitostmi žaloby včetně lhůt k jejímu podání, odkladným účinkem žaloby, přezkoumáním napadeného rozhodnutí a nakonec rozhodnutím o žalobě. Všechny tyto kapitoly se snažím věcně doplnit aktuální judikaturou, díky které lze porovnat, jak jsou jednotlivá ustanovení zákona v praxi aplikována soudy.
Abstract in different language: My diploma deal with proceedings in an action against the decision of an administrative body including short essay on administrative judicature. I tried to structure my work in a similar way as the lawmaker did in judicial administrative set of rules, thus the main law which deals with judicial administrative proceeding.In individual chapters and sub-chapters I deal with prosecuting authorisation, unacceptance of legal action, general requisites of legal action including terms for its submission, postponing effect of the legal action, re-examining of opposed decision and in the end deciding the legal action. All of these chapters I am trying to factually add with current judicature, thanks to which it is possible to compare how the individual provisions of the law are applied by courts of law in practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Togner_Diplomova prace_Rizeni o zalobe proti rozhodnut_.pdfPlný text práce442,96 kBAdobe PDFView/Open
DP-Togner-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
DP-Togner-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
DP-Togner-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce533,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.