Název: Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Další názvy: Proceedings in an Action against Decisions of an Administrative Body
Autoři: Togner, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4112
Klíčová slova: správní soudnictví;nejvyšší správní soud;soudní řád správní;správní orgán;žaloba;krajské soudy;rozhodnutí soudu;judikatura;správní právo;soudní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative judicature;supreme administrative court;judicial administrative set of rules;administrative body;legal action;regional courts;adjudication;jurisprudence;administrative law;proceedings
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, včetně krátkého obecného pojednání o správním soudnictví. Práci jsem se snažil strukturovat podobně, jako to udělal zákonodárce v soudním řádu správním, tedy v hlavním zákoně, zabývajícím se soudním řízením správním. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách se tedy zabývám žalobní legitimací, nepřípustností žaloby, obecnými náležitostmi žaloby včetně lhůt k jejímu podání, odkladným účinkem žaloby, přezkoumáním napadeného rozhodnutí a nakonec rozhodnutím o žalobě. Všechny tyto kapitoly se snažím věcně doplnit aktuální judikaturou, díky které lze porovnat, jak jsou jednotlivá ustanovení zákona v praxi aplikována soudy.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma deal with proceedings in an action against the decision of an administrative body including short essay on administrative judicature. I tried to structure my work in a similar way as the lawmaker did in judicial administrative set of rules, thus the main law which deals with judicial administrative proceeding.In individual chapters and sub-chapters I deal with prosecuting authorisation, unacceptance of legal action, general requisites of legal action including terms for its submission, postponing effect of the legal action, re-examining of opposed decision and in the end deciding the legal action. All of these chapters I am trying to factually add with current judicature, thanks to which it is possible to compare how the individual provisions of the law are applied by courts of law in practise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Togner_Diplomova prace_Rizeni o zalobe proti rozhodnut_.pdfPlný text práce442,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Togner-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Togner-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Togner-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce533,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.