Název: Soudní judikatura ve věcech stavebních
Další názvy: The Judicial Decisions in the Cases of Construction Law
Autoři: Tůma, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4113
Klíčová slova: stavební právo;stavební zákon;územní plánování;stavební řád;soudní judikatura;územně plánovací dokumentace;opatření obecné povahy;nejvyšší správní soud
Klíčová slova v dalším jazyce: construction law;building act;spatial planning;building code;judicial decision;planning documentation;provisions of general character;supreme administrative court
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzovat aktuální stav aplikace stavebního zákona. Práce zahrnuje nejvýznamnější závěry z judikatury, které se vztahují k územnímu plánování a stavebnímu řádu, a to zejména závěry Nejvyššího správního soudu České republiky. Důraz byl kladen na proces pořizování územně plánovací dokumentace a její soudní přezkum, stejně tak jako praktické problémy v rámci aplikace jednotlivých nástrojů územního plánování. Ačkoliv v české právní kultuře není precedent uznán jako pramen práva, představuje každé soudní rozhodnutí skutečnou aplikaci právních předpisů. Právě proto studium soudní judikatury může poskytnout nejlepší přehled aktuálních aplikačních problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to analyze a current state of Building Act application. It covers the most important conclusions of decisions dedicated to the spatial planning and the building code especially from the Supreme Administrative Court of the Czech Republic. Thoroughly explained is the process of planning documentation procurement and its judicial review as well as the application problems in spatial planning. However in Czech legal system is judge-made law not accepted as a source of law, every single judgment provides a practical interpretation of legislation. Because of it the study of judicial decisions can offer the best overview of current application problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MT.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Tuma-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Tuma-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Tuma-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce563,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.