Název: Působnost obcí v oblasti herního práva
Další názvy: Municipality Competence in the Field of Gambling Law
Autoři: Kopet, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rajchl, Jiří
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4118
Klíčová slova: herní právo;sázka;hra;loterie;působnost obce;obecně závazné vyhlášky;výherní hrací přístroj;povolení;správní dozor;správní trestání
Klíčová slova v dalším jazyce: gambling law;betting and gaming;lottery;municipality competence;generally binding decrees covering;winning gaming system;permission;administrative supervision;administrative penalization
Abstrakt: Tato práce práce se zabývá působností obcí na úseku loterií a jiných podobných her s ohledem na aktuální legislativní změny v této oblasti. V úvodu vymezuje pojem herního práva a obecně charakterizuje členění působnosti na samostatnou a přenesenou. V následujících kapitolách se pak zabývá jednotlivými okruhy činností, jenž orgány obce v oblasti herního práva vykonávají. Zejména jde o vydávání obecně závazných vyhlášek obcí regulujících provozování loterií a jiných podobných her, povolování provozování těchto her, správní dozor nad dodržováním uložených povinnosti v souvislosti s jejich provozováním a správní trestání v případě jejich porušení.
Abstrakt v dalším jazyce: This masters thesis is concerned with the powers of municipalities in the department of lotteries and other similar games with regard to the current legislative changes in this area. The introduction defines the concept of gaming law and generally characterizes the scope of powers on independent and devolved. The following chapters deal with individual activities in the area of gaming law which are exercised by the municipalities. In particular, it considers the issuing of generally binding decrees of municipalities to regulate the operation of lotteries and other similar games, permitting the operation of these games, administrative supervision over compliances with the obligations imposed in connection with their operation and administrative punishing in case of infringement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pusobnost obci v oblasti herniho prava.pdfPlný text práce860,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kopet-Rajchl.pdfPosudek vedoucího práce791,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kopet-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce948,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kopet-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce576,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.