Title: Socially responsible companies dealing with plastic pollution in the oceans
Other Titles: Socially responsible companies dealing with plastic pollution in the oceans
Authors: Mrázová, Ilona
Advisor: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41220
Keywords: společensky odpovědné firmy;znečištění oceánů;plastový odpad;dopad na životní prostředí;jednorázové plasty
Keywords in different language: socially responsible companies;pollution of the oceans;plastic waste;impact on the environment;single-use plastics
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na společensky odpovědné firmy, které se zabývají znečištěním oceánů plasty. V první části jsou shrnuty obecné poznatky o společenské odpovědnosti firem a konkrétní příklady firem, které se chovají společensky odpovědně. Především se jedná o firmy a organizace zabývající se čištěním oceánů od plastového odpadu. Praktická část zkoumá informovanost obyvatel České republiky a jejich postoj k problematice znečištění oceánů plasty. Cílem bakalářské práce bylo shrnutí důležitých informací o společenské odpovědnosti firem a zároveň upozornění na současný problém plastového odpadu v oceánech, který představuje hrozbu pro celou naši planetu Zemi.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on socially responsible companies that deal with plastic pollution in the oceans. The first part summarizes general knowledge about corporate social responsibility and specific examples of companies that act socially responsibly. These are companies and organisations cleaning the oceans from plastic waste. The practical part examines the knowledge of the Czech inhabitants and their attitude towards the issue of plastic pollution in the oceans. The aim of the bachelor thesis was to summarize important information about corporate social responsibility and at the same time to point out the current problem of plastic waste in the oceans, which poses a threat to our entire planet Earth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrazova Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova - oponent.pdfPosudek oponenta práce525,31 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce484,94 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce447,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.