Název: Schopnost dětí řešit různé typy labyrintů
Další názvy: The ability of children to solve different types of labyrinths
Autoři: Rieneslová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Oponent: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41234
Klíčová slova: pojem labyrint;historie labyrintů;labyrinty v české republice;typy labyrintů;předškolní věk;užití labyrintů v předškolním věku
Klíčová slova v dalším jazyce: concept of labyrinth;history of labyrinths;labyrinths in czech republic;types of labyrinths;preschool age;use of labyrinths in preschool age
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je otestovat schopnost dětí řešit různé typy labyrintů. Teoretická část se zabývá pojmem labyrint, jeho historií a popisuje vybrané labyrinty v České republice. Také vysvětluje, jaké jsou typy labyrintů, a jak se dají využívat k rozvoji dítěte v předškolním věku. Metodologická část stanovuje cíle, podmínky a metody experimentu. Popisuje přesné zadání úkolů. V experimentální části se čtenář seznamuje s vybraným vzorkem dětí, scénářem experimentu, realizací úkolů a s vyhodnocením, které je provedeno prostřednictvím tabulek a slovního vyjádření.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to test the ability of children to solve different types of labyrinths. The theoretical part deals with the concept of labyrinth, its history and describes selected labyrinths in the Czech Republic. It also explains what the types of labyrinths are and how they can be used to develop a child in preschool age. The methodological part sets the objectives, conditions and methods of the experiment. Describes the exact assignment of tasks. In the experimental section, the reader is familiar with the selected sample of children, the experiment scenario, the execution of tasks and the evaluation, which is done through tables and verbal expression.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Denisa Rieneslova.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce42,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bakalarska prace_Rieneslova.pdfPosudek oponenta práce107,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol - RIENESLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce393,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.