Title: Termografické testování dílů vytvořených 3D tiskem
Other Titles: Thermographic testing of parts created by 3D printing
Authors: Matějka, Michal
Advisor: Houdková Šimůnková Šárka, Ing. Ph.D.
Referee: Honner Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41278
Keywords: aditivní technologie;dmls;aktivní termografie;ndt;póry;optická excitace;pulzní termografie;infračervená kamera;záblesková lampa;labir;cnr
Keywords in different language: additive technology;dmls;active thermography;ndt;pores;optical excitation;pulse thermography;infrared camera;flash lamp;labir;cnr
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na využití termografických nedestruktivních testovacích metod na zjištění vad u výrobků vytvořených pomocí 3D tisku. Práce obsahuje rešerši metod termografického testování a technologií 3D tisku. V praktické části je popsán provedený experiment, včetně použitých zařízení a testovacích vzorků s uměle vytvořenými defekty, dále postup vyhodnocení naměřených dat a aplikované vyhodnocovací metody. Na základě výsledků se posoudila použitelnost vybrané termografické metody testování.
Abstract in different language: The bachelor's thesis focuses on the use of thermographic non-destructive testing methods to detect defects in products created by 3D printing. The thesis contains a research in the field of thermographic testing methods and 3D printing technologies. The practical part describes the performed experiment, used equipment and test specimens with artificially created defects, as well as the procedure for evaluating the measured data and the applied evaluation method. Based on the results, the applicability of the selected thermographic testing method was assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_MATEJKA_Michal.pdfPlný text práce6,97 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Matejka.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Matejka.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Matejka.PDFPrůběh obhajoby práce628,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.