Title: Pracovněprávní postavení vedoucích zaměstnanců
Other Titles: The status of senior employees in labor law
Authors: Machač, Jan
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41367
Keywords: pracovní poměr;zaměstnanec;vedoucí zaměstnanec
Keywords in different language: employment relationship;employee;senior employee
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena na tři kapitoly (Vymezení základních pojmů, Vznik a zánik pracovního poměru vedoucího zaměstnance, Obsah pracovního poměru vedoucích zaměstnanců), každá z nich je členěna na menší části. Součástí práce je úvod, závěr, poznámkový aparát, seznam použité literatury, judikátů a elektronických odkazů. Doplněna je obsahem, seznamem použitých zkratek, prohlášením a resumé v českém a anglickém jazyce. První kapitola se zabývá postavením pracovního práva ve vztahu k právu občanskému, ústavnímu a právu Evropské unie. Definuje základní pojmy pracovněprávních vztahů včetně pojmu vedoucí zaměstnanec. Kapitola druhá je zaměřena na způsoby vzniku a zániku pracovně právních vztahů. Třetí kapitola rozebírá práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into the three chapters (Definition of basic terms, Establishment and termination of employment relationship of a senior employee, Content of employment relationship of senior employees), each chapter is divided into smaller parts. The diploma thesis includes an introduction, conclusion, underline notes, list of used literature, judicatory and used internet resources. It also includes, a list of abbreviations used, a statement and a summary in Czech and English language. The first chapter deals with the position of labor law in relation to civil law, constitutional law and European Union law. It defines the basic terms of labor-law relations, including the concept of senior employee. The second chapter is focused on the ways of establishment and termination of employment relationships. The third chapter describes the rights and duties of senior employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Machac.pdfPlný text práce865,87 kBAdobe PDFView/Open
Machac-1.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Machac-2.pdfPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Machac Jan.pdfPrůběh obhajoby práce281,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.