Název: Vliv médií na rozvoj hudebnosti dětí (se zaměřením na děti v předškolním věku)
Další názvy: The influence of media on children's development of musicality (with a focus on preschool education)
Autoři: Grančayová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Frolík, Jiří
Oponent: Slavíková, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4137
Klíčová slova: hudba;hudebnost;hudební vývoj;média;předškolní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: music;musicality;musical development;media;pre-school education
Abstrakt: V této bakalářské práci je nastíněna důležitost hudby v našem životě a rozvoje hudebnosti. Existují různé názory na hudebnost, na její složky a na možnosti rozvoje hudebních schopností. Tato práce je zaměřená na děti předškolního věku, kdy jsou nejvíce učenlivé, a je zde popsán jejich hudební vývoj. V druhé části práce jsou popsána média jako fenomén dnešní doby. Je zde objasněn vliv médií na člověka vůbec s důrazem na dítě předškolního věku, na jeho rozvoj a na jeho hudebnost. Opomenut není ani faktor, kde se děti s médii setkávají a jak často. Šetření v terénu prostřednictvím dotazníků ukázalo, jak jsou média využívána v plzeňských státních mateřských školách. Nakonec je zmíněno, jak co nejlépe s médii zacházet, aby pomohla rozvoji dětí, jejich hudebnosti a celé osobnosti a čeho se naopak vyvarovat, aby byla eliminována rizika.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis importance of music in our lives and importance of musicality are outlined. There are different opinions of musicality, its components and possibilities of its growth. The thesis is focused on preschool children because in this age they are most teachable and their musical evolution is described. In the second part media as a phenomenon of our time. Influence of media on man, preschool children, their growth and their musicality is described. Not even circumstance of where and how often children meet media is left out. Field survey through questionnaires showed how they use media in state nursery schools of Pilsen. In the end reccomendations, how to treat media best to help children´s growth, their musicality and whole personality, and on the contrary reccomendations, what to avoid to eliminate risks, are mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - grancayova.pdfPlný text práce710,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_grancayrova_vedouci_frolik.pdfPosudek vedoucího práce546,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_grancayrova_oponent_slavikova.pdfPosudek oponenta práce892,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grancayova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce122,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.