Title: Princip precedentu v angloamerickém právu
Other Titles: The Principle of Precedent in English and American Law
Authors: Beránek, Jiří
Advisor: Šejvl Michal, JUDr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41452
Keywords: precedent závazný a přesvědčivý;common law;equity;doktrína stare decisis;ratio decidendi a obiter dictum;soudní hierarchie;house of lords;practice statement;case law;statute law;law reporting;deklaratorní teorie soudního rozhodnutí;vylučující důvody;autorita precedentu;otevřená struktura;rozlišování;zrušování;problém sebereference;analogické uvažování;konsekvencialistické a deontologické ospravedlnění precedentu;případová metoda.
Keywords in different language: binding and persuasive precedent;common law;equity;doctrine of stare decisis;ratio decidendi and obiter dictum;the hierarchy of the courts;the house of lords;practice statement;case law;statute law;law reporting;the declaratory theory of judicial decision;the justification of precedent;exclusionary reasons;authority of precedent;open structure;distinguishing;overruling;the problem of self-reference;reasoning by analogy;consequentialist and deontological justification of precedent;the case method.
Abstract: Práce se zabývá precedentem nejen jako významným institutem common law, ale též jako fenoménem angloamerické právní kultury. Vychází jak z prací renomovaných anglických právních teoretiků (Rupert Cross, Neil Duxbury aj.), tak i právních teoretiků domácích (Viktor Knapp, Michal Bobek, Zdeněk Kühn, Jan Kuklík), kteří jsou si vědomi jak specifičnosti angloamerické a evropské kontinentální právní kultury, tak i jistých konvergentních tendencí mezi soudním precedentem a judikaturou. První kapitola vymezuje základní charakteristiku anglického práva, s určitými zvláštnostmi práva amerického. Druhá kapitola pojednává o historii precedentu jednak ve vztahu k law reporting, jednak k utváření doktríny precedentu. Třetí a čtvrtá kapitola se zaobírají teoretickým rozborem precedentu nejprve z hlediska pozitivního práva, tj. jde na tomto místě především o strukturu precedentu, o vymezení jeho autority a závaznosti mj. ve vztahu k hierarchii anglických soudů a k soudní interpretaci zákonného práva. Následuje teoretické ospravedlnění precedentu (konsekvencialistické, deontologické aj.) a řešení otázky, proč následovat precedent. V této souvislosti jsou také zmíněny některé pojmy (otevřená struktura, vylučující důvody) významných anglických právních filozofů H.L.A. Harta a Josepha Raze. Výklad uzavírá kapitola pojednávající o tištěných i elektronických zdrojích, kde může student práv precedenty nalézt; zmíněna je i metoda výuky práva skrze precedenty na amerických školách.
Abstract in different language: This master's thesis deals with precedent viewed not only as significant device of common law, but also as phenomenon of the Anglo-American culture of law. It is based both on writings of renowned English jurists (Rupert Cross, Neil Duxbury and others), and on writings of Czech jurists (Viktor Knapp, Michal Bobek, Zdeněk Kühn, Jan Kuklík), who are first of all well aware of specific nature of Anglo-American and European continental culture of law respectively, but also they don´t neglect certain convergent tendencies between precedent and the practice of the courts in Europe (la jurisprudence in French). The first chapter sets out the basic characteristic of English law, alongside certain peculiarities of American law. The second chapter deals with history of precedent; first in relation to law reporting, and second in relation to evolution of the doctrine of precedent. The third and fourth chapters cover theoretical analysis, first on the level of positive law, that is pertaining above all to the structure of precedent, to defining its authority and binding effect in relation to the hierarchy of English courts and to the judicial interpretation of statute law. Next follows theoretical justification of the precedent (consequentialist, deontological, etc.)and solution of the question why precedent should be followed. In this context some terms have been mentioned (open structure, exclusionary reasons, etc.)that had been set forth by remarkable law philosophers H.L.A. Hart and Joseph Raz. The text has been concluded by chapter dealing with paper and electronic sources, where college law student can find the precedents; also the case method in teaching law by means of precedents in American law schools has been mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka FINALE.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Beranek, Jiri - oponent.docxPosudek oponenta práce20,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Beranek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce731,71 kBAdobe PDFView/Open
Sejvl - Posudek vedouciho na DP Beranka.docPosudek vedoucího práce32 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.