Title: Orgány spolku
Other Titles: Association bodies
Authors: Ptáček, Alena
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41456
Keywords: spolek;orgány spolku;spolkové právo;stanovy;statutární orgán spolku;nejvyšší orgán spolku;kontrolní komise;rozhodčí komise.
Keywords in different language: registered association;registered association bodies;registered association legislation;statutes;statutory bodies of registered associations;supreme bodies of registered associations;control commissions;arbitration commissions.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na teoretickou a praktickou analýzu zákonné úpravy spolku a jeho jednotlivých orgánů. První kapitola je věnována právnímu vývoji spolku, po které následuje kapitola o spolkové autonomii, která je u spolků vnímána různými autory rozdílně. Kapitola třetí je zaměřena na založení spolku a jeho pojmové znaky, náležitosti svolání a vedení ustavující schůze. Následující kapitoly teoretické části jsou věnovány orgánům spolku. Rozboru kolektivního a individuálního statutárního orgánu je věnována šestá kapitola. Nejvyšší orgán spolku je tématem sedmé kapitoly. Tato diplomová práce obsahuje mj. srovnání tuzemské úpravy orgánů spolku s úpravou zahraniční, konkrétně úpravu německou a rakouskou. Komparace poukazuje mimo zákonné úpravy na zajímavé odlišnosti ve spolkovém právu. Poslední dvě kapitoly v teoretické části práce se zabývají fakultativními orgány spolku, tj. kontrolní a rozhodčí komisí. Výzkumná část práce je rozdělena do několika podkapitol, ve kterých jsou zjišťovány názvy statutárních a nejvyšších orgánů jednotlivých spolků, jež byly předem vyspecifikovány. Další dvě podkapitoly jsou věnovány spolků s kontrolní a rozhodčí komisí. U všech spolků s kontrolní komisí je podrobně rozebrána úprava komise ve stanovách. Rozhodčí komisi má dle stanov zřízenu pouze jeden zapsaný spolek. Všechna zjištění výzkumné části jsou zhodnocena v závěru této diplomové práce.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the theoretical and practical analysis of the legal regulation of registered associations and their various organisational bodies. The first chapter is devoted to the legal development of registered associations and is followed by a chapter on their autonomy, which is perceived differently by different authors. The third chapter focuses on the establishment of registered associations and the conceptual features thereof as well as the requirements set for convening and conducting the establishment meeting. The following chapters that make up the theoretical part are devoted to the various bodies of registered associations. The sixth chapter is devoted to the analysis of collective and individual statutory bodies and the seventh chapter addresses the topic of the supreme bodies of registered associations. This diploma thesis contains, inter alia, a comparison of the domestic (Czech) regulation of registered association bodies with foreign, i.e. German and Austrian regulation. The comparison points out a number of interesting differences in terms of legislation on registered associations, apart from the legal regulation thereof. The final two chapters in the theoretical part deal with the facultative bodies of registered associations, i.e. control and arbitration commissions. The research part of the thesis is divided into several subchapters in which the names of the statutory and supreme bodies of previously specified individual registered associations are determined. A further two subchapters are devoted to registered associations with control and arbitration commissions. The rules governing such commissions are analysed in detail for all registered associations with control commissions. Only one registered association was found to have an arbitration commission according to its statutes of establishment. The conclusion to the thesis consists of an evaluation of the findings of the research part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ing. VRBOVA Alena - DP.pdfPlný text práce5,26 MBAdobe PDFView/Open
2020_Posudek-Vrbova.docxPosudek vedoucího práce17,64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vrbova, Alena - oponent.docxPosudek oponenta práce20,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vrbova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce692,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.