Title: Právo na označení jako výhoda pro ochranu proti nekalé soutěži
Other Titles: The rights to designation as advantage to protect against unfair competition
Authors: Dvořák, Josef
Advisor: Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41466
Keywords: průmyslové vlastnictví;právo na označení;ochranná známka;nekalá soutěž;klamavá reklama;klamavé označení zboží a služeb;vyvolání nebezpečí záměny;občanský zákoník
Keywords in different language: intellectual property;right to designation;trademark;unfair competiton;merit of unfair competition;misleading advertising;misleading designation of a goods or service;likelihood of confusion;civil code
Abstract: Diplomová práce se zabývá právy na označení v kontextu nekalosoutěžního jednání. Širší část diplomové práce se věnuje konkrétní oblasti práv na označení, z nichž nejvýznamnějším institutem je ochranná známka. Známkové právo bylo v nedávné době v ČR poměrně zásadně novelizováno, nyní může ochrannou známkou být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, pokud bylo toto označení bylo způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné. Nová definice otevírá možnost zápisu známek, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky. Takové ochranné známky se označují jako ochranné známky netradiční.V následující části jsem se věnoval oblasti nekalé soutěže, kde jsem se pokusil vzájemně stručně porovnat zákonné znění skutkových podstat nekalé soutěže v ObchZ a v NOZ, přičemž změny, které zákonodárce do NOZ včlenil, podle mého názoru slouží k zpřesnění jejich smyslu a podmínek. V diplomové práci jsem se zabýval pouze skutkovými podstatami, které jsem seznal relevantními v souvislosti s právy na označení na základě judikatury či vlastního uvážení, přičemž v jejich analýzách jsem se snažil zdůraznit klíčové podmínky je definující. Změny ustanovení zaznamenaly zejména vzájemně si blízké skutkové podstaty klamavé reklamy a klamavého označení zboží nebo služby a vyvolání nebezpečí záměny. Vztah právní úpravy nekalé soutěže mne utvrzuje v názoru, že nehmotná aktiva podniků, která mohou být tvořena instituty práva na označení poskytují soutěžitelům konkurenční výhody. Právní prostředky ochrany práv průmyslového vlastnictví lze využít v rovině správní, v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní. Z pohledu de lege ferenda se domnívám, že by přispělo, aby zejména znění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny doznalo novelizace s ohledem na znění § 2981 odst. 1 a odst. 2., byť nejasnosti podle mého názoru rozptyluje samostné znění generální klauzule, resp. jejích dílčích kvalifikačních znaků. Regulaci právního odvětví nekalé soutěže pokládám vzhledem rozsáhlosti hospodářské soutěže za problematiku velmi složitou, ale zároveň dodávám, že přílišná regulace této oblasti může z určitého hlediska potlačovat lidskou kreativitu, na které je podnikání založeno.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with relationship between unfair competiton and industrial rights. The wider part of my diploma thesis is devoted to specific areas of rights to designation, the most important of them is the trademark. I base this claim not only on the number of trademarks but also on their potential value. Trademark law has recently been substantially amended. Trademark may now also be a sign which is not capable of being represented graphically, but is expressed in a way that allows the competent authorities and the public to identify clearly and precisely the subject-matter of the protection afforded to the trade mark proprietor.I dealt with the area of unfair competition, where I tried to briefly compare the legal wording of the facts of unfair competition in the Commercial Code and in the New Civil Code. In my diploma thesis I dealt only with the merits which I have found relevant in connection with the rights of designation based on case law or discretion, and in I tried to emphasize the key conditions defining them. Amendments to the provisions noted, in particular, the closely related facts of misleading advertising and misleading designation of a goods or service and of the likelihood of confusion. The relationship between the law on unfair competition confirms me in the view that intangible assets, which may be constituted by the institutes of the right to designate, provide competitors with competitive advantages. Legal means of protection of industrial property rights can be used at the administrative, private and public levels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorak_DP.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak-2.pdfPosudek oponenta práce46,77 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak-1.pdf.pdfPosudek vedoucího práce152,64 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak Josef.pdfPrůběh obhajoby práce234,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.